FAO and Türkiye Partnership

Publications

04/09/2022
The Overview of Food Security in the Countries of the Economic Cooperation Organization (ECO) provides a comprehensive review of the current status of food security in the region, highlighting the characteristics of food security, trends, challenges and recommendations. The publication brings together the latest and reliable data to provide the most up-to-date food security overview of the ECO region. The completion of the publication will also provide a timely opportunity to update the Regional Food Security Programme of ECO which was developed in 2008.

03/02/2022
Отчет является результатом двухдневного вебинара, организованного в рамках проекта «Создание потенциала в интересах устойчивого управления рыбным хозяйством и аквакультурой в Центральной Азии, Азербайджане и Турции (FISHCap), разработанного в рамках Программы партнерства ФАО-Турция (ППФТ II). Вебинар преследовал две цели: (i) познакомить участников с принципами и методами выращивания карпа в Евразии и (ii) поделиться знаниями о современных и инновационных технологиях выращивания карпа. В вебинаре приняли участие более 100 участников, в том числе эксперты, фермеры, исследователи, представители ассоциаций и компаний рыбаков/рыбоводов, а также сотрудники министерств.

03/02/2022
FAO ve Türkiye, ülkenin 1948'de Örgüte katılmasından bu yana sağlam bir ortaklığa sahiptir. FAO ve diğer ortakların geniş kapsamlı yardımlarından yararlanan Türkiye yıllar içinde, özellikle Orta Asya alt bölgesi içinde FAO'nun faaliyetlerine vazgeçilmez teknik ve mali destek sağlayarak aktif bir kaynak ortağı haline geldi. Bu değerli raporda, Türkiye-FAO iş birliğiyle hayata geçirilen ortak çalışmalar ve devam eden ve ileride planlanan projeler hakkında derinlemesine bilgi verilmektedir.

03/02/2022
Bu rapor, FAO-Türkiye Gıda ve Tarım Ortaklık Programı (FTPP II) kapsamında geliştirilen “Orta Asya, Azerbaycan ve Türkiye'de Sürdürülebilir Balıkçılık ve Su Ürünleri Yetiştiriciliği Yönetimi için Kapasite Geliştirme (FISHCap)” başlıklı proje kapsamında düzenlenen iki günlük bir sanal seminerin çıktısı. Seminerinin iki amacı vardı: (i) katılıcıları Avrasya'da sazan yetiştiriciliği ilke ve teknikleriyle tanıştırmak (ii) sazan yetiştiriciliğinde modern ve yenilikçi teknolojiler hakkında bilgi paylaşımı. 

01/02/2022
Küçük ölçekli balıkçıların denizde güvenliğiyle ilgili bu kılavuzun amacı, balıkçılıkla geçinen insanlar arasında güvenlik kültürüne katkıda bulunmak, kazaların sayısını azaltmak ve meydana gelen kazalarda hayatta kalma şansını arttırmaktır. Bu kılavuzda küçük ölçekli balıkçı teknelerinde gerçekleştirilen işlerle ilgili güvenlik (yangın güvenliği, güverte güvenliği, cankurtaran tertibatı, aydınlatma ve havalandırma gibi), kişisel güvenlik ve seyir güvenliği konularında rehberlik sağlanmıştır. Av yolculuklarından önce gerçekleştirilmesi gereken kontrol ve prosedürler ile denizde hayatta kalma rehberi de bu kılavuz içerisinde yer almaktadır.

01/10/2021
The brochure provides an overview of the approach that FAO takes to support countries in non-EU Eastern Europe, the Western Balkans, the Caucasus, Turkey and Central Asia in tackling food loss and waste. This includes the development of national strategies and actions plans, activities to strengthen national capacities and food loss and waste measurement systems, promotion and enhancement of food recovery and redistribution systems, improvement of awareness as a means of changing behaviour. The approach is demonstrated on one of the projects implemented in the region.

01/10/2021
Под эгидой Глобальной инициативы БЕРЕГИТЕ ЕДУ ФАО реализует комплексную программу сокращения потерь и порчи продовольственной продукции в Европе и Центральной Азии. В частности, ФАО поддерживает страны Восточной Европы, не входящие в ЕС, Западных Балкан, Кавказа, Турции и Центральной Азии, в разработке национальных стратегий по предотвращению и сокращению ПППП и реализации основных элементов этих стратегий в тесном сотрудничестве с государственными властями, неправительственными организациями, субъектами частного сектора и другими заинтересованными партнерами.

01/10/2021
Broşür, FAO'nun gıda kaybı ve israfıyla mücadelede AB üyesi olmayan Doğu Avrupa, Batı Balkanlar, Kafkaslar, Türkiye ve Orta Asya'daki ülkeleri desteklemek için benimsediği yaklaşıma genel bir bakış sunuyor. Bu, ulusal stratejilerin ve eylem planlarının geliştirilmesini, ulusal kapasiteleri ve gıda kaybı ve atık ölçüm sistemlerini güçlendirmeye yönelik faaliyetleri, gıda geri kazanım ve yeniden dağıtım sistemlerinin teşvik edilmesini ve geliştirilmesini, davranış değiştirmenin bir aracı olarak farkındalığın geliştirilmesini içerir. Broşür ayrıca, yukarıda bahsedilen bölgesel gıda kaybı ve israfının azaltılması programının uygulanmasına bir örnek sunmaktadır.

21/09/2021
The report is an output of a two-day webinar which was organized as part of the project titled “Capacity Development for Sustainable Fisheries and Aquaculture Management in Central Asia, Azerbaijan, and Turkey (FISHCap), which was developed under the FAO-Turkey Partnership Program (FTPP II). 

28/06/2021
Вебинар был подготовлен в рамках проекта «Создание потенциала в интересах устойчивого управления рыбным хозяйством и аквакультурой в Центральной Азии, Азербайджане и Турции (FISHCap): GCP/SEC/013/TUR», осуществляемого как часть Программы партнерства ФАО-Турция в области продовольствия и сельского хозяйства (ППФТ II), финансируемой правительством Турецкой Республики.

1 2 3 4

Share this page