ໂຄງການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ລະບົບຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ແລະ ການຕິດຕາມສະພາບອຸຕຸກະເສດ (ຊາມິສ)

ການທົບທວນຄືນທ້າຍໂຄງການສຸມໃສ່ຄວາມຍືນຍົງ

18/11/2022

ທີ່ປຶກສາເອກະລາດສາມທ່ານ ຖືກຈ້າງຈ້າງໂດຍ FAO, ກໍາລັງດໍາເນີນການທົບທວນພາຍນອກກ່ຽວກັບຜົນໄດ້ຮັບສຸດທ້າຍຂອງໂຄງການ. ທີມງານແມ່ນປະກອບດ້ວຍຜູ້ນໍາທີມງານຕ່າງປະເທດຫນຶ່ງຄທ່ານ; ຜູ້ຊ່ຽວຊານດ້ານວິຊາການຫນຶ່ງທ່ານ ແລະ ພະນັກງານໂຄງການ ແລະ ທີ່ປຶກສາຄົນລາວຫໜຶ່ງທ່ານ.

ຍ້ອນຄວາມຊັບຊ້ອນຂອງໂຄງການ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວທີ່ຫຼາກຫຼາຍ, ທີມງານຈຶ່ງໄດ້ຕິດຕໍ່ພົວພັນກັບບັນດາຄູ່ຮ່ວມໂຄງການຢູ່ອີຕາລີ, ເກົາຫຼີໃຕ້, ໄທ ແລະ ຫວຽດນາມ. ທີມງານຍັງໄດ້ພົວພັນກັບໜ່ວຍງານຕ່າງໆຂອງລັດຖະບານຢູ່ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ, ກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້, ແລະ ກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ. ໃນຮູບພາບ, ກອງປະຊຸມໄດ້ມີການປຶກສາຫາລືກັບ ທ່ານ ຮອງລັດຖະມົນຕີ ຈັນທະເນດ ບົວລະພາ.

ໃນລະຫວ່າງສອງອາທິດຜ່ານມາ, ທີມງານທົບທວນໄດ້ສຸມໃສ່ກິດຈະກໍາພາກສະໜາມຂອງໂຄງການ SAMIS, ແລະ ໄດ້ໄປຢ້ຽມຢາມແຂວງວຽງຈັນ ແລະ ສາລະວັນ.

ໂດຍອີງໃສ່ການປະເມີນເບື້ອງຕົ້ນ ແລະໃຫ້ຜົນສໍາເລັດຂອງໂຄງການ, ການທົບທວນຄືນໄດ້ສຸມໃສ່ຄວາມຍືນຍົງ ແລະໃນການກໍານົດຄວາມຕ້ອງການເພີ່ມເຕີມສໍາລັບການພັດທະນາຂອງໂຄງການ SAMIS2.