ໂຄງການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ລະບົບຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ແລະ ການຕິດຕາມສະພາບອຸຕຸກະເສດ (ຊາມິສ)
{imagealttext}
27/11/2023
The Department of Meteorology and Hydrology of the Ministry of Natural Resources and Environment, with support from the Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO) has organized local-level consultations with civil society organizations working in the agriculture and...
{imagealttext}
06/12/2022
The Ministry of Natural Resources and Environment, in collaboration with the Food and Agriculture Organization of the United Nations and the Ministry of Agriculture and Forestry, has organized the Closing event of the GEF project “Strengthening agro-climatic monitoring and information...
{imagealttext}
18/11/2022
ທີ່ປຶກສາເອກະລາດສາມທ່ານ ຖືກຈ້າງຈ້າງໂດຍ FAO, ກໍາລັງດໍາເນີນການທົບທວນພາຍນອກກ່ຽວກັບຜົນໄດ້ຮັບສຸດທ້າຍຂອງໂຄງການ. ທີມງານແມ່ນປະກອບດ້ວຍຜູ້ນໍາທີມງານຕ່າງປະເທດຫນຶ່ງຄທ່ານ; ຜູ້ຊ່ຽວຊານດ້ານວິຊາການຫນຶ່ງທ່ານ ແລະ ພະນັກງານໂຄງການ ແລະ ທີ່ປຶກສາຄົນລາວຫໜຶ່ງທ່ານ. ຍ້ອນຄວາມຊັບຊ້ອນຂອງໂຄງການ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວທີ່ຫຼາກຫຼາຍ, ທີມງານຈຶ່ງໄດ້ຕິດຕໍ່ພົວພັນກັບບັນດາຄູ່ຮ່ວມໂຄງການຢູ່ອີຕາລີ, ເກົາຫຼີໃຕ້, ໄທ ແລະ ຫວຽດນາມ. ທີມງານຍັງໄດ້ພົວພັນກັບໜ່ວຍງານຕ່າງໆຂອງລັດຖະບານຢູ່ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ, ກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້, ແລະ ກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ. ໃນຮູບພາບ, ກອງປະຊຸມໄດ້ມີການປຶກສາຫາລືກັບ ທ່ານ ຮອງລັດຖະມົນຕີ ຈັນທະເນດ ບົວລະພາ. ໃນລະຫວ່າງສອງອາທິດຜ່ານມາ, ທີມງານທົບທວນໄດ້ສຸມໃສ່ກິດຈະກໍາພາກສະໜາມຂອງໂຄງການ SAMIS, ແລະ ໄດ້ໄປຢ້ຽມຢາມແຂວງວຽງຈັນ ແລະ ສາລະວັນ. ໂດຍອີງໃສ່ການປະເມີນເບື້ອງຕົ້ນ ແລະໃຫ້ຜົນສໍາເລັດຂອງໂຄງການ,...
{imagealttext}
27/10/2022
ຊາວກະສິກອນ, ນັກຄົ້ນຄວ້າກະສິກໍາ, ຜູ້ຊ່ຽວຊານ, ແລະ ຜູ້ວາງນະໂຍບາຍໃນ ສປປ ລາວ ສາມາດເຂົ້າເຖິງຂໍ້ມູນໄດ້ງ່າຍຂຶ້ນ ແລະ ດີຂຶ້ນກວ່າທີ່ເຄີຍມີມາກ່ອນ ຂໍຂອບໃຈກັບລະບົບບໍລິການຂໍ້ມູນພູມອາກາດສໍາລັບກະສິກຳໃນລາວ (LaCSA). ຄວາມສໍາຄັນສໍາລັບການວາງແຜນອະນາຄົດຂອງກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ ທ່າມກາງການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດ, ຄວາມສາມາດຂອງ ສປປ ລາວ ໃນການສ້າງແບບຈໍາລອງການແບ່ງເຂດນິເວດກະສິກໍາ (AEZ) ແລະ ລະບົບການຄຸ້ມຄອງຂໍ້ມູນຊັບພະຍາກອນທີ່ດິນ (LRIMS), ໄດ້ຖືກຍົກໃຫ້ເຫັນຢູ່ໃນລະດັບສາກົນ ໂດຍການຊ່ວຍເຫຼືອຈາກອົງການອາຫານ ແລະກະສິກໍາແຫ່ງສະຫະປະຊາຊາດ (FAO). ພາຍຫຼັງ 5 ປີ​ແຫ່ງ​ການ​ເຄື່ອນ​ໄຫວກິດຈະກໍາ, ​ໂຄງການ GEF “​ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ລະບົບຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ແລະ ການຕິດຕາມສະພາບອຸຕຸກະເສດ ເພື່ອຊ່ວຍໃນການປັບຕົວເຂົ້າກັບການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ ແລະ ການຄໍ້າປະກັນສະບຽງອາຫານຢູ່ ສປປ ລາວ” (SAMIS)...
{imagealttext}
09/09/2022
After more than three year of operation, the LaCSA has become an established reality in the digital agriculture system of Lao PDR. LaCSA has been used with farmers groups, loudspeakers, or school posters and weekly TV broadcast, Facebook, and radios. In...
« 1 2 3 4 5 ... 19