Säker mat

Säker mat genom Codex Alimentarius regelverk

Codex Alimentarius är ett gemensamt underorgan till FAO och FN:s Världshälsoorganisation (WHO). Kommissionen för Codex Alimentarius har ansvaret för att genomföra de gemensamma normer som upprättats av FAO:s och WHO:s gemensamma program för livsmedelsstandard sedan 1962. Kommissionens främsta uppgift är att skydda människors hälsa och att se till att handel med livsmedel följer uppställda normer.
 
Det gemensamma sekretariatet ligger inom FAO medan kommissionens samtliga experter är fristående forskare som utnämnts på grund av egen kapacitet och de representerar inte någon organisation eller företag. Codex Alimentarius fastställer internationella normer på livsmedel för att kunna garantera människor och djur föda av tillräckligt hög kvalitet och för att den ska vara säker att saluföras och konsumeras. Kommissionen för Codex Alimentarius består av 180 (år 2009) medlemsländer plus EU, som anslöt sig 2003. Dessa länder inkluderar mer än 95 procent av världens befolkning.

Dessa internationella normer ligger till grund för nationella normer, vilket dels hjälper till att säkerställa matkvaliteten för konsumenter, dels hjälper jordbrukare och andra livsmedelsproducenter att dra fördelar av rättvis handel på den växande globala marknaden.

Eftersom FAO regelbundet sammankallar till expertkonsultationer och internationella möten kan kommissionen befinna sig i framkanten av utvecklingen när det gäller handel och produktion av livsmedel. Rekommendationen från dessa experter ligger till grund för de normer som Codex fastställer.

Kravet på normerna är att de skall vara konsekventa, baserade på vetenskapliga undersökningar, väl dokumenterade och tillgängliga för allmänheten. Dessutom skall normerna ta hänsyn till låginkomstländernas särskilda behov.

Kommissionen för Codex Alimentarius har utvärderat mer än 1 000 livsmedelstillsatser och fastställt drygt 2 500 gränsvärden för bekämpningsmedel som används i grödor och för veterinärmedicin som används i djurhållning.

Kommissionen har även definierat begreppet ekologisk mat och fastställt riktlinjer för nödvändig konsumentinformation, beslutat om varumärkning av livsmedel och kräver exempelvis bäst före-datum samt fullständig innehållsförteckning. Kommissionen har vidare antagit principer för riskanalys av livsmedel från bioteknologi och utarbetat riktlinjer för riskanalys för livsmedel från bioteknologi, dels för genmodifierade växter dels för livsmedel från genmodifierade organismer.

Principerna ger det breda ramverket för hur regeringar skall utvärdera och hantera potentiella risker med genmodifierade livsmedel medan riktlinjerna förser de reglerande myndigheterna, som livsmedelsverket, detaljerad information om hur en riskanalys skall utföras.

Motsvarigheten till livsmedelsverket i medlemsländerna, hälsoexperter, representanter från konsumentorganisationer samt livsmedelsindustrin ingår i de många specialiserade kommittéer som bistår Codex Alimentarius Kommissionen att genomföra sitt uppdrag.

För att garantera att kommissionens arbete överensstämmer med medlemsländernas behov har FAO och WHO låtit genomföra en oberoende utvärdering av sitt program. Kommissionen följer rekommendationerna från utvärderingen i sitt fortsatta arbete.

last updated:  Tuesday, April 19, 2011