Katastrofinsatser

FAO:s katastrofinsatser (Emergency Relief and Rehabilitation) är inriktade både på återuppbyggnad efter naturkatastrofer, orsakade av till exempel översvämningar eller jordbävningar, och på återuppbyggnad efter civila konflikter eller krig. I katastroflägen mister ofta stora delar av den civila befolkningen livet eller hamnar i en livssituation på gränsen till svält. Under 2008 drev FAO 755 katastrofhjälpprojekt i 114 länder eller regioner.

Över 200 miljoner människor drabbas av naturkatastrofer varje år och antalet naturkatastrofer har mer än tredubblats sedan 1970-talet. Idag är dock civila konflikter den vanligaste orsaken till akut livsmedelsbrist och avsaknad av en tryggad livsmedelsförsörjning. Antalet och omfattningen av katastrofer förväntas fortsätta öka till följd av klimatförändringen, urbanisering, miljöförstörelse och globalisering.

FN spenderar för närvarande mer än hälften av sin budget på katastrofinsatser jämfört med 25 procent år 1989. Stödet till FAO:s katastrofarbete har ökat och till de stora bidragsgivarna hör EU, USA, Sverige och Norge. 

Katastrofer drabbar rika såväl som fattiga länder, men det är jordbruksbefolkningen på landsbygden i låginkomstländer som ofta är mest sårbar vid en katastrof. Eftersom en majoritet av dessa samhällen är beroende av det egna jordbruket för sitt uppehälle är FAO:s expertkunskap inom jordbruk, boskapsskötsel, fiske och skogsbruk avgörande för en snabb och hållbar återuppbyggnad och även för ökat skydd för framtida katastrofer.

Så arbetar FAO vid katastrofer

FAO:s roll vid en katastrof är att skydda, återställa och förbättra tillgången till näringsrik mat och att säkerställa jordbrukares och fiskares livsuppehälle. Det övergripande målet vid katastrofer är att sätta stopp för en nedåtgående spiral inom drabbade landsbygdsområden och att återupprätta jordbruksproduktionen och se till att människor så fort som möjligt blir oberoende av direkt matstöd. Genom att sprida anpassad kunskap, resurser och teknologi kan landsbygdens försörjningsmöjligheter bevaras och förstärkas och detta bidrar till att trygga livsmedelsförsörjningen.

Det första steget i FAO:s katastrofarbete är att utvärdera katastrofsituationen. Utvärderingen ligger till grund för det återuppbyggnadsprogram som FAO sedan försöker mobilisera ekonomiskt stöd till så att programmet kan verkställas.

Vid katastrofer samarbetar FAO med många parter inklusive regeringar, andra FN-organisationer och humanitära grupper. FAO arbetar tillsammans med bland andra FN:s livsmedelsprogram (WFP) genom att skicka en undersökningsgrupp till de drabbade områdena för att utvärdera tillgången på grödor och livsmedel. Vid dessa uppdrag har experter nära konsultation med bönder, herdar, fiskare och lokala myndigheter. Genom att involvera befolkningen i återuppbyggnaden ges bland andra bönderna möjlighet att delta och själva välja vilken stödform som de anser mest nödvändig, vilket ökar förtroendet mellan parterna och ofta resulterar i effektivare insatser.

Frivilligorganisationer är synnerligen viktiga för genomförandet av FAO:s arbete i fält och kan bland annat underlätta vid distributionen av utsäde, redskap och växtnäringsämnen till utslagna bönder. Ofta spelar FAO en rådgivande roll i denna fas av katastrofarbetet och kan exempelvis ta ansvar för att stödet som ges är anpassat till regionens klimat och planteringssäsong.

Även vid direkta katastrofinsatser strävar FAO efter att införa mer uthålliga jordbruksmetoder, för att på så sätt trygga livsmedelsförsörjningen för framtiden. Ett exempel på detta är introduktionen av snabbväxande grödor som är mer tåliga mot torka och ger jordbrukare möjlighet att skörda även under torrperioder.

last updated:  Tuesday, May 22, 2012