Millenniemålen

Om millenniemålen

År 2000 enades världens ledare om millenniedeklarationen och 189 samlade stats- och regeringschefer slog fast vilka grundläggande värderingar FN ska arbeta efter under det nya årtusendet. Ur deklarationen har åtta milleniemål formulerats som fungerar som en gemensam agenda för den globala utvecklingen.

Följande riktmärken har satts upp för de åtta millenniemålen, som ska vara uppnådda år 2015:

  1. Fattigdom och hunger ska halveras
  2. Alla barn ska gå i grundskola
  3. Jämställdheten ska öka och kvinnors ställning stärkas – könsskillnaderna på alla nivåer ska utjämnas
  4. Barnadödligheten ska minska med två tredjedelar
  5. Mödradödligheten ska minska med tre fjärdedelar
  6. Spridningen av hiv/aids, malaria och andra sjukdomar ska hejdas
  7. En miljömässigt hållbar utveckling ska säkerställas och andelen människor som saknar tillgång till rent dricksvatten och sanitet ska halveras
  8. Globalt samarbete ska säkerställas genom ökat bistånd, rättvisa handelsregler och lättade skuldbördor i utvecklingsländerna

FAO:s arbete med millenniemålen

Inom FN-systemet har FAO huvudansvaret för det första millenniemålet. FAO arbetar också aktivt för målen tre, sex och sju.

1. Fattigdom och hunger ska halveras

Alltsedan FAO grundandes är organisationens mål en värld utan hunger. Vid 1996 års toppmöte mot hunger antog FAO utmaningen att bidra till att världens länder minskar antalet hungrande och undernärda med hälften till 2015. Arbetet med det första millenniemålet är främst inriktat på två typer av åtgärder. Dels att öka produktiviteten och verka för en effektiv resursanvändning, dels att arbeta för tryggad tillgång till näringsrik mat för de allra mest behövande.

Satsningar på att öka produktiviteten i jordbruket ökar landsbygdsbefolkningens inkomster och tryggar livsmedelsförsörjningen. Särskilt riktade satsningar på småskaligt jordbruk har visat sig kunna minska fattigdomen kraftigt. Genom att ge de fattiga på landsbygden utbildning och redskap, samt genom att stärka deras juridiska rättigheter, kan de själva förbättra sin situation. Det är även viktigt att minska sårbarheten för kriser och naturkatastrofer i fattiga områden.

2. Alla barn ska gå i grundskola

Målet är att alla barn – fattiga som rika, pojkar som flickor – ska ha rätt till grundläggande utbildning. Detta försvåras dock av att hungrande barn inte kan tillgodogöra sig kunskap. Genom att satsa på skolträdgårdar och stöd till skolmat kan även fattiga familjer ha råd att skicka sina barn till skolan, där de får tillgång till såväl mat som utbildning.

3. Jämställdheten ska öka och kvinnors ställning stärkas – könsskillnaderna på alla nivåer ska utjämnas

I vissa länder utgörs upp till 80 procent av arbetskraften i jordbruket av kvinnor. Men kvinnorna äger inte den mark de brukar. Genom att satsa på teknik som effektiviserar arbetet och på att stärka kvinnors rättigheter kan kvinnornas ställning förbättras. Ett exempel är satsningar på bevattningssystem i områden där flickor och kvinnor tvingas gå långa sträckor varje dag för att hämta vatten.

4. Barnadödligheten ska minska med två tredjedelar

Omkring fem miljoner barn dör varje år på grund av hunger och undernäring. Tryggad livsmedelsförsörjning och bättre information kan rädda livet på många av barnen och kan utgöra ett stort steg mot att nå det fjärde millenniemålet.

5. Mödradödligheten ska minska med tre fjärdedelar

Tryggare livsmedelsförsörjning och åtgärder för att effektivisera arbetet inom jordbruket kan förbättra hälsan hos många mödrar. Det är även viktigt att öka medvetenheten kring näringsbehovet hos gravida kvinnor.

6. Spridningen av hiv/aids, malaria och andra sjukdomar ska hejdas

Den som är undernärd kan inte ta till sig bromsmediciner mot hiv/aids och har sämre motståndskraft mot sjukdomar. Aids-epidemin ger även svåra följder för efterlevande, som förlorat anhöriga till följd av sjukdomen. Drabbade länder förlorar en stor del av sin arbetskraft i jordbruket genom hiv/aids. FAO arbetar särskilt med så kallade ”Junior Farmer Field and Life Schools”, där föräldralösa barn får både teoretisk och praktisk utbildning i att odla mat som de sedan äter i skolan.

7. En miljömässigt hållbar utveckling ska säkerställas och andelen människor som saknar tillgång till rent dricksvatten och sanitet ska halveras

Allt arbete inom FAO bedrivs med en hållbar utveckling som utgångspunkt vilket återspeglas i hur FAO använder sina resurser. Arbetet med att trygga människors livsmedelsförsörjning måste vara långsiktigt hållbart för att inte uttömma viktiga naturresurser. Människors behov av rent dricksvatten och sanitet ska tillgodoses samtidigt som 70 procent av allt sötvatten används i jordbruket för att möta växters och djurs behov och för att producera vår mat.

FAO:s arbete för en hållbar utveckling går bland annat ut på att skydda den biologiska mångfalden, främja en långsiktigt hållbar vattenanvändning och hjälpa fattiga på landsbygden att tjäna sitt uppehälle utan att rubba de lokala ekosystemen.

8. Globalt samarbete ska säkerställas genom ökat bistånd, rättvisa handelsregler och lättade skuldbördor i utvecklingsländerna

FAO strävar efter att vara en aktiv partner när det gäller att främja rättvis och öppen internationell handel. För att lyfta fram rätten till en tryggad livsmedelsförsörjning på den globala agendan samarbetar FAO bland annat med Internationella jordbruksutvecklingsfonden (IFAD), FN:s livsmedelsprogram (WFP) och en rad andra aktörer. Tillsammans bildade man 2003 IAAH (Internationell allians mot hunger), som genom olika samordnade insatser arbetar för att eliminera hungern.

last updated:  Monday, November 21, 2011