Globala fr├ągor

I FAO:s övergripande arbete med att trygga människors livsmedelsförsörjning ingår flera ämnesområden som är viktiga att belysa. Det handlar om globala frågor som påverkar människors levnadsvillkor på ett eller annat sätt. Nedan följer en kort beskrivning av dessa områden och i höger- och vänsterspalt finns länkar till mer information om dem.


Livsmedelsförsörjningen i världen

Livsmedelspriser och marknader. Under februari 2011 steg matpriserna till nivåer som inte upplevts sedan livsmedelskrisen under 2007/2008. I många låginkomstländer lägger människor mellan 50 och 80 procent av sin inkomst på att köpa livsmedel och de blir därför mycket sårbara för prisförändringar. Läs mer om livsmedelspriserna i världen här.

Hunger. Trots att det idag produceras tillräckligt mycket mat för att mätta hela jordens befolkning led drygt 925 miljoner människor i världen av hunger och kronisk undernäring 2010. Antalet som lider av hunger och kronisk undernäring har ökat från 825 miljoner 1995-1997. Läs mer om hungersituationen i världen här.

Jämställdhet. En stor del av världens jordbrukare är kvinnor men de är ofta juridiskt utestängda från att äga den mark de odlar. Utan egendom kan dessa kvinnor inte få lån, vilket är avgörande för att jordbrukssamhällen skall fortleva och utvecklas. Läs mer om jämställdhetsfrågor i jordbruket här.

Stadsjordbruk. FAO ser stadsjordbruk som ett av många bidrag till att förse den snabbt ökande befolkningen i de växande städerna, och deras snabbt växande slumområden, med mat. Stadsjordbruk ska ses som ett komplement snarare än en ersättning till landsbygdsbaserat jordbruk, som kommer att spela en fortsatt central roll. Läs mer om stadsjordbruk här.

Bioteknik. Enligt FAO är genteknik inte huvudlösningen för att minska hunger och undernäring men bioteknik, som innefattar genteknik, kan förbättra möjligheterna att öka matproduktion för att möta behoven från en växande världsbefolkning. Läs mer om FAO:s inställning till bioteknik här.


Miljö och naturresurser

Hållbar utveckling. Allt FAO:s arbete inom såväl jordbruk som skogs- och fiskefrågor sker inom ramen för hållbar utveckling. Hållbar utveckling är ett vitt begrepp som berör såväl skydd av miljö och naturresurser som social rättvisa och behovet av ekonomisk trygghet. Läs mer om FAO:s arbete inom ramen för en hållbar utveckling här.

Klimatförändringen. Redan idag ser vi hur de biologiska systemen påverkas av den ökande temperaturen genom förändrade nederbördsförhållanden, mer extrema väderförhållanden, en ökad intensitet hos cykloner och snabb avsmältning av glaciärer. Detta har en stor inverkan på oss människor och slår hårdast mot dem som har bidragit minst till den rådande situationen, fattiga människor i utvecklingsländer. Läs mer om klimatförändringen och dess på verkan på livsmedelssituationen här.

Vatten. Världens jordbrukare är beroende av sötvatten och vattenbrist är ett av de stora hoten mot en tryggad livsmedelsförsörjning. Samtidigt kan översvämningar ställa till med svåra katastrofer. Att hantera den ojämna tillgången till vatten är därför en av de stora utmaningarna för jordbruket i låginkomstländer. Läs mer om vattnets betydelse för en tryggad livsmedelsförsörjning här.

Biologisk mångfald. Biologisk mångfald innebär en mångfald inom arter, mellan arter och av ekosystem. De otaliga funktioner som biologisk mångfald möjliggör är en grundförutsättning för mänsklighetens överlevnad och välmående. Läs mer om FAO:s arbete med biologisk mångfald här.


Sjukdomar och smittor

HIV/AIDS. Undernäring skyndar på sjukdomsprocessen för hiv-positiva personer. Dessutom innebär viruset och sjukdomen att arbetskraft går förlorad i jordbruket eftersom både den som smittats av sjukdomen och den som vårdar inte kan delta i jordbruket i lika stor utsträckning. Läs mer om hur HIV/AIDS påverkar livsmedelsförsörjningen här.

A/H1N1. Influensaviruset A/H1N1 (svininfluensan) har drabbat ett stort antal människor över hela världen. I augusti 2010 förklarade WHO att svininfluensan gått över i en post-pandemisk period och alltså inte längre befinner sig på den högsta nivån på pandemiskalan. Läs mer om FAO:s arbete mot svininfluensan här.

Fågelinfluensan. Luftburen influensa, eller fågelinfluensa, är en smittsam djursjukdom. Viruset smittar normalt sett fåglar men det finns även kända fall där andra djur som grisar och kattdjur smittats. I enstaka fall har viruset även smittat människor. Läs mer om fågelinfluensan här.

last updated:  Friday, May 25, 2012