MÃ¥let med FAO

Mandat

Att trygga livsmedelsförsörjningen för alla är FAO:s främsta uppgift. Genom ett säkerställt näringsintag kan alla människor få möjlighet att leva ett friskt och aktivt liv. Sedan 1945 leder FAO de internationella ansträngningarna för att eliminera undernäring och hunger i världen. FAO grundades en vecka före själva FN, den 16 oktober 1945. Målet, en värld utan hunger, har varit FAO:s mandat sedan starten.

FAO:s huvudkontor i Rom

FAO:s mandat omfattar frågor om jordbruk, landsbygdsutveckling, skogsbruk och fiske. Organisationen syftar till att öka näringsintaget i världen, att effektivisera jordbruket och förbättra situationen för landsbygdsbefolkningen i många av sina medlemsländer. Därmed läggs grunden för en hållbar utveckling, livskraftiga institutioner och ekonomisk tillväxt.

FAO tillhandahåller stöd för att hjälpa människor och länder att hjälpa sig själva. Om ett samhälle vill öka sin jordbruksproduktion men saknar kunskap står FAO till förfogande med enkla och hållbara redskap och metoder. När ett land övergår från statligt till privat ägande av mark ger FAO juridisk hjälp för att underlätta övergången. Vid torka eller översvämningar som hotar att redan utsatta grupper ska drabbas av hunger mobiliserar FAO resurser. Samtidigt erbjuder FAO en neutral möteplats och kunskap som behövs för att nå konsensus.

FAO:s fyra huvudområden

Förmedla information

FAO fungerar som ett informationsnätverk. Vi använder våra specialister - agronomer, nutritionister, statsvetare, ekonomer och många fler - för att samla in och analysera data. All information läggs sedan ut i databaser vilka kan hittas på Internet. FAO publicerar vidare årligen hundratals rapporter, publikationer, CD-rom och webbsidor inom sina sakområden.

Policyexpertis

FAO delar med sig av sin mångåriga erfarenhet av jordbruks- och livsmedelsfrågor till sina medlemsländer. Organisationen bistår till exempel med planering och strukturering av jordbruket i länderna, främst gällande framtagningen av åtgärder, men bidrar även till genomförandet av åtgärderna. FAO arbetar i samarbete med medlemsländerna fram strategier för att utveckla landsbygden med syfte att minska hungern och undernäringen i landet och lägga grunden för ekonomisk tillväxt.

Tillhandahålla ett neutralt diskussionsforum

Eftersom FAO är ett neutralt diskussionsforum fungerar organisationen som en mötesplats där såväl fattiga som rikare nationer kan träffas och söka samförstånd. Experter och beslutsfattare samlas också dagligen i något av FAO:s många länderkontor och tar beslut angående viktiga livsmedels- och jordbruksfrågor.

Föra ut kunskapen på fältet

Inom FAO arbetar ledande experter på bland annat växt- och djurhantering, växtgenetik, markanvändning, vattenresurser, globala handelsfrågor, miljöfrågor och klimatförändringar. FAO tillhandahåller kompetens inom ett stort antal sakområden vilket är nödvändigt för att åtgärder skall kunna sättas in snabbt och effektivt, till exempel i samband med naturkatastrofer. FAO:s breda kompetens illustreras genom de tusentals projekt som organisationen bedriver runt om i världen. FAO har också stor erfarenhet av att agera i samband med epidemier eller katastrofer av olika slag tillsammans med FN:s livsmedelsprogram (WFP) och andra humanitära organisationer. Fågelinfluensan och översvämningen i Pakistan är två exempel där FAO bistått drabbade länder med expertis och kunskapsöverföring för att hantera situationen och att anpassa och återuppbygga sina samhällen.

last updated:  Tuesday, March 29, 2011