Bakgrund

Grundandet av FAO

FAO är FN:s första fackorgan. Redan 1943 träffades världens dåvarande ledare från den allierade sidan, på initiativ av Franklin Roosevelt, eftersom man insåg att för att få en hållbar fred krävdes en tryggad livsmedelsförsörjning. De förstod att det bästa sättet att bistå de krigsdrabbade länderna var att skapa förutsättningar för dessa länder att producera sin egen mat och därmed också ha möjlighet att ansvara för sin egna nationella utveckling. Att skapa sådana grundläggande produktionsförhållanden är viktigt, inte minst för befolkningens levnadsvillkor, men också för den ekonomiska tillväxten i länderna. FAO grundades en vecka före bildandet av FN 1945.

FAO:s historia i korthet

2010
De värsta översvämningarna som någonsin drabbat Pakistan sköljer bort frölager och miljoner boskapsdjur dör. FAO svarar med att dela ut vetesäd till en halv miljon lantbrukarfamiljer inför sådden. Ytterligare 235 000 familjer får foder, medicin och skydd för sin boskap.

Kampanjen ”The 1billionhungry project” lanseras i maj och når miljontals människor världen över genom evenemang, tv, internet, sociala medier och reklam. Kampanjens upprop mot hunger samlar över tre miljoner underskrifter bara under första halvåret.

2009
Då antalet människor som lider av kronisk hunger når över en miljard håller FAO ett Världstoppmöte om tryggad livsmedelsförsörjning för att belysa aktualiteten i kampen mot hungern. Sextio stats-och regeringschefer och 192 ministrar antar enhälligt en deklaration om förnyat engagemang för att eliminera hungern i världen snarast möjligt.

2008
FAO håller i en konferens om de effekter som klimatförändringen och biobränslen har på livsmedelspriser och möjligheter till en tryggad livsmedelsförsörjning. På konferensen deltar 43 stats- och regeringschefer samt 100 ministrar som tillsammans antar en resolution om att öka biståndet och investeringar i låginkomstländers jordbruk.

2007
Alla 119 länder som sitter i FAO:s kommitté för fiskefrågor enas om ett förslag för att utarbeta ett bindande avtal i syfte att bekämpa illegalt, orapporterat och oreglerat fiske, vilket orsakar allvarliga ekonomiska, sociala, biologiska och miljöskador.

2005
Reformen och omstruktureringen av FAO fortgår när ytterligare decentralisering av personal godkänns.

2004
Det Internationella fördraget om växtgenetiska resurser för livsmedel och jordbruk (International Treaty for Plant Genetic Resources for Food and Agriculture) träder i kraft, ett viktig juridiskt bindande avtal som uppmuntrar till hållbart jordbruk genom att bevara och dela med sig av växtgenetiska resurser.

2002
Konferensen “World Food Summit: five years later” hålls med delegationer från 179 länder samt representanter från den Europeiska Unionen. Konferensen bekräftar på nytt det internationella samfundets beslut att halvera antalet människor som lider av hunger till år 2015.

1997
FAO organiserar en kampanj mot hungern, TeleFood, som når över 500 miljoner människor världen över. Genom Telefood kan allmänheten ge ett bidrag till de många projekt på bynivå som får hjälp till självhjälp genom FAO.

1996
FAO inbjuder till Världshungertoppmötet, World Food Summit, där 182 stats- och regeringschefer och andra regeringsrepresentanter enas om gemensamma åtaganden för att bekämpa hungern.

1994
FAO startar ett särskilt program för kunskapsöverföring för att trygga livsmedelsförsörjningen (Special Programme for Food Security, SPFS), fokus är på låginkomstländer med livsmedelsunderskott.

FAO etablerar EMPRES, Emergency Prevention System for Transboundary Animal and Plant Pests and Diseases, för att förebygga, kontrollera och om möjligt utrota smittsamma djur- och växtsjukdomar.

FAO påbörjar sin mest omfattande omstrukturering sedan grundandet för att decentralisera verksamheten och dra ned kostnader. 

1986
AGROSTAT (idag FAOSTAT), världens mest omfattande databas för statistik och information om jordbruket, öppnar.

1981
Den första Världshungerdagen (World Food Day) hålls den 16 oktober i mer än 150 länder.

1978
Den åttonde världskongressen om skogsfrågor hålls i Jakarta, Indonesien, på temat ”Skogen åt folket”. Den leder till djupgående förändring i förhållningssättet till skogsutveckling och till FAO:s arbete inom skogsområdet.

1974
FN:s Världshungerkonferens i Rom antar förslag om en internationell norm för tryggad livsmedelsförsörjning för jordens befolkning.

1951
FAO:s huvudkontor flyttas från Washington D.C. till Rom.

1945
16 oktober - FAO grundas
24 oktober - FN grundas och FAO:s första konferens hålls i Quebec, Kanada. Där beslutas att FAO skall vara ett fackorgan till FN.

1943
USA:s president Franklin D. Roosevelt bjuder in representanter för 44 regeringar till Hot Springs i Virginia och beslutar att upprätta en organisation för livsmedels- och jordbruksfrågor.

last updated:  Tuesday, April 17, 2012