Organisation och budget

Organisation

Medlemmar

FAO är en mellanstatlig organisation med 191 medlemsländer, två associerade medlemmar och en medlemsorganisation, EU. 

Så styrs FAO

Att få en organisation som FAO att fungera smidigt är en komplicerad process. Vartannat år samlas representanter från alla medlemsländer till FAO:s konferens, FAO:s högsta beslutande organ, för att utvärdera organisationens arbete och fastställa en ny budget.

Konferensen väljer även en mindre grupp av 49 medlemsländer, som kallas Rådet, vilka tjänstgör på roterande bas över tre år. Det är Rådet som beslutar om organisationens verksamhet. Dessutom väljer konferensen en generaldirektör för en mandatperiod om fyra år som kan bli omvald en gång.

På FAO:s konferens i juni 2011, utsågs José Graziano da Silva från Brasilien till ny generaldirektör. Han tillträdde 1 januari 2012 och hans mandatperiod varar till den 31 juli 2015. Graziano da Silva övertog posten från Jacques Diouf från Senegal.

Avdelningar

FAO består av sju avdelningar:

Kontor

Som en del av en större reform har mycket av FAO:s arbete decentraliserats de senaste åren. Förutom huvudkontoret i Rom finns FAO nu representerat i 130 länder. Bland dessa finns fem regionala kontor, 11 subregionala kontor, 74 länderkontor och åtta kontor med teknisk personal/FAO-representanter. Sedan 2006 finns FAO:s informationskontor i Stockholm med syfte att sprida information om FAO:s arbete och fokusområden i de nordiska länderna.

Personal

Organisationen hade i april 2011 drygt 1 835 handläggare och chefer och omkring 1 856 personer med mer administrativa funktioner. Lite mer än hälften av dessa arbetar vid huvudkontoret i Rom medan övriga arbetar vid något av organisationens kontor runt om i världen.

Reform

Sedan 1994 har FAO genomgått en omfattande reform med en ökad decentralisering och effektivisering som ledord. Huvudkontorets omstrukturering och delegering av beslutsfattandet har skapat minskade kostnader och en plattare och mer lyhörd struktur. Reformen har karakteriserats av:

  • Större fokus på att trygga livsmedelsförsörjningen.
  • En omfattande decentralisering av anställda från huvudkontoret ut till medlemsländer och fältverksamheter.
  • Experter från utvecklingsländer och transitionsländer (till exempel länder i det forna Sovjetunionen) har använts i större utsträckning, till exempel i ett Syd-Syd samarbete där experter från olika låginkomstländer arbetar i ett annat land och bidrar med sitt kunnande och sin kännedom om svåra förhållanden.
  • Större samarbete med den privata sektorn och frivilligorganisationer (NGO).
  • Ökad tillgänglighet till FAO:s databaser och dokument över internet.

Reformarbetet fördjupades 2008 med ytterligare organisatoriska reformer och kulturell förändring. Ett förbättrat internt arbete och stärkt samarbete med externa aktörer tillsammans med en uppgraderad IT-infrastruktur och större självständighet för FAO:s decentraliserade kontor gör det lättare för organisationen att agera snabbare där behoven är som störst. Då FAO främst är en organisation baserad på kunskapsutbyten har investeringar i humankapitalet en hög prioritet. Bland annat har ett ledarskapsprogram och ett program för junior-professionella upprättats. FAO har även tillsatt en oberoende byrå för utvärdering för att nå bättre resultat genom lärande och förstärkt tillsyn.

Budget

FAO:s arbete finansieras genom fastställda såväl som frivilliga bidrag. De fastställda bidragen består av medlemsländernas bidrag, vilka bestäms vid FAO:s konferens som hålls vartannat år. Medlemsländernas bidrag beräknas enligt samma norm som används för FN-avgiften, det vill säga storleken beräknas i förhållande till ländernas bruttonationalprodukt och folkmängd.

FAO:s fasta bidrag uppgår 2010-2011 till omkring 1 miljard dollar. De frivilliga bidragen kommer från medlemsländer och andra samarbetspartners och täcker tekniskt bistånd och katastrofbistånd till regeringar som har tydligt definierade ändamål, samt till direkt stöd till FAO:s centrala arbete. De frivilliga bidragen förväntas uppgå till 1,2 miljarder dollar 2010-2011.

Den totala budgeten omfattar grundläggande tekniskt arbete, samarbete och partnerskap som rör livsmedel och jordbruk, men bekostar även kärnverksamheten, kontorsnätverket och kapital, säkerhet och administrativa utgifter.

last updated:  Friday, February 3, 2012