Världshungerdagen 2010

Temat för 2010 års Världshungerdag är "Förenade mot Hungern" - "United Against Hunger". 

Årets tema – Förenade mot hungern – syftar till att rikta fokus på åtgärder i kampen mot hungern på internationell, nationell och regional nivå. Förenade mot hungern blir möjligt genom att olika parter samarbetar, såsom frivillighetsorganisationer, privata aktörer och statlig sektor, för att eliminera hunger, undernäring och extrem fattigdom. Inom FN spelar samarbetet mellan FAO, Internationella Jordbruksutvecklingsfonden (IFAD) och FN:s livsmedelsprogram (WFP) en nyckelroll för genomförandet av det första millenniemålet – att halvera fattigdom och hunger till år 2015.

År 2050 beräknas världens befolkning uppgå till nio miljarder. För att möta det växande behovet av livsmedel uppskattar FAO att produktionen måste öka med 70 procent. Denna ökning måste ske på ett miljömässigt hållbart sätt. Då jordens brukbara områden är begränsade kommer jordbrukare på många håll i världen behöva öka skörden, snarare än att odla upp ytterligare landarealer. En intensifierad livsmedelsproduktion har tidigare inneburit ett ökat behov av bekämpningsmedel och växtnäringsämnen och ett överutnyttjande av vatten vilket lett till näringsläckage, förlust av biologisk mångfald och utarmade jord- och vattenresurser. Istället krävs en mer hållbar produktion som tar hänsyn till naturens förutsättningar och i högre utsträckning tillämpar en så kallad ekosystemansats som bättre bevarar och hållbart nyttjar naturresurser inom jordbruket.

Antalet småjordbrukare, av vilka många är kvinnor, och deras familjer uppgår idag till 2,5 miljarder människor. De svarar således för över en tredjedel av världens befolkning. Det är just deras bidrag till den ökade livsmedelsproduktionen vi vill belysa under Världshungerdagen 2010. Vi har möjlighet att stödja småjordbrukarnas arbete så att de kan slippa leva i fattigdom och hunger. Några möjliga vägar att gå är att stärka besittningsrätten till mark, öka jämställdheten, öka investeringarna i jordbrukssektorn, stifta lagar för att skydda naturtillgångar och införa certifieringssystem som gynnar både småjordbrukarna och miljön.

Inför Världshungerdagen 2010, då så många människor lider av kronisk hunger, vill vi fokusera på framtiden och på de möjligheter och problem som småjordbrukarna möter på vägen mot en ökad, hållbar livsmedelsproduktion. Detta är inte en uppgift för en ensam aktör, utan regeringar, forskningsinstitut, universitet, jordbruksorganisationer, frivilligorganisationer, FN-organisationer och allmänheten måste samarbeta för att förverkliga målet att halvera hungern och fattigdomen till år 2015. 

Världshungerdagen 2010 i Stockholm

I Sverige uppmärksammades Världshungerdagen den 15 oktober med ett seminarium på Kungliga Skogs- och lantbruksakademien (KSLA). Temat för dagen var Förenade mot hungern, med fokus på småbrukares möjligheter och hinder. Inbjudna talare under dagen var: Tomas Dahlman, Jordbruksdepartementet, som pratade om Sveriges arbete med en tryggad livsmedelsförsörjning. Lebesse Adanech Onke, från etiopiska Mekane Yeses-kyrkan rapporterade från gräsrotsnivå om Food security & rural development with a smallholder perspective from Ethiopia - prospectives & limitations. Gunnar Rundgren, konsult i ekologiskt lantbruk, pratade om Markets, certification & export – possibilities & constraints for smallholders. Linley Chiwona Karltun, Sveriges Lantbruksuniversitet, presenterade Food safety and security in a changing climate - enhancing the role of women. Barbara Ekwall, chef för enheten för Rätten till mat på FAO, talade om Perspectives on the Right to food

Efter presentationerna samlades talarna för en paneldebatt, där publiken fick möjlighet att ställa frågor. Det var en kunnig publik som bidrog till att skapa en intressant diskussion. Publiken bestod av representanter från media, myndigheter, ambassader, frivilligorganisationer, vetenskapssamhället och allmänheten. Seminariet arrangerades av FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation (FAO), Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien (KSLA), Naturskyddsföreningen, Svenska FAO-kommittén och Svenska kyrkan.

last updated:  Wednesday, April 18, 2012