Världshungerdagen 2008

Temat för 2008 års Världshungerdag var "Tryggad tillgång till mat för alla och de utmaningar klimatförändringarna och bioenergi utgör" (World Food Security: the Challenges of Climate Change and Bioenergy).

Merparten av världens småskaliga bönder är bosatta i tropiska områden. De drabbas hårdast av klimatförändringarna, bl.a. genom mer intensiva och upprepade perioder av torka. Jordbrukarna i dessa områden är de som har minst förutsättningar att anpassa sig till nya förhållanden, och de är mycket sårbara för inkomstbortfall från de blygsamma skördarna. Klimatförändringarna påverkar förutsättningarna som avgör vilka områden som är lämpliga för odling eller betesmark samt var fiske kan bedrivas. Klimatförändringarna påverkar även skogarnas livskraftighet och produktivitet, förekomsten av skadedjur och sjukdomar, samt den biologiska mångfalden och ekosystemen. En del jordbruk kommer att försvinna till följd av faktorer som ökad torka, minskad grundvattennivå, försaltning och höjda havsnivåer.

Efterfrågan på biobränsle kan utgöra en lösning för att minska koldioxidutsläppen samt minska beroendet av fossila bränslen. Bioenergi-produktionen kan därmed mildra effekterna av klimat-förändringarna. Men det förutsätter att det inte är skog och torvmark som skövlas för att ersättas av energigrödor som sockerrör och palmolja. Dessutom inverkar produktionen av biobränsle på en tryggad tillgång till mat och på den nuvarande och framtida användningen av mark. Produktionen av flytande biobränsle konkurrerar nämligen om åkermark och vatten, vilket kan leda till högre livsmedelspriser.

2008 års tema till Världshungerdagen är en uppmaning till oss alla om att vi måste trygga tillgången till mat i ljuset av de utmaningar som klimatförändringarna och de ökade satsningarna på biobränsle utgör.

Världshungerdagen 2008 i Stockholm

I Stockholm uppmärksammades Världshungerdagen den 16 oktober med ett seminarium på Kungliga Skogs- och Lantbruksakademien (KSLA). Seminariet behandlade frågorna om hur vi kan minska antalet hungriga? Hur påverkar klimatförändringarna denna kamp? Och hur ska vi ställa oss till satsningar på bioenergi?

Statssekreterare Rolf Eriksson var inledningstalare, följd av Peter Holmgren, chef för FAO:s avdelning för miljöfrågor, klimatförändringar och bioenergi. Därefter talade Neil Powell, Senior Research Fellow, Stockholm Environment Institute. Dessutom medverkade Lena Klevenås, ordförande i svenska FIAN, Stefan de Vylder, nationalekonom, och Mikael Karlsson, ordförande i Naturskyddsföreningen. Moderator var Annika Åhnberg, ordförande för KSLA:s Allmänna avdelning. Efter talarnas insatser samlades dessa för en paneldebatt, där även publiken fick möjlighet att ställa frågor. Överlag behandlades ämnena från en rad olika synvinklar, och såväl ekonomiska som politiska, sociala och ekologiska perspektiv lades fram.

Det var en blandad publik som bland annat innehöll journalister, studenter och representanter för myndigheter, frivilligorganisationer, vetenskapssamhället och allmänheten.

Seminariet arrangerades av FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation (FAO), Kungliga Skogs- och Lantbruksakademien (KSLA), Naturskyddsföreningen och FIAN Sverige.

last updated:  Wednesday, March 30, 2011