Världshungerdagen 2007

Temat för 2007 års Världshungerdag är ”Rätten till mat – den humanitära utmaningen i vår tid”. FAO ville denna dag uppmärksamma alla människors lagliga rätt till mat.

Det finns (2007) 854 miljoner människor som lider av hunger och kronisk undernäring trots att rätten till mat står inskriven i den Allmänna deklarationen om mänskliga rättigheter.

Rätten till mat innebär att varje människa ska kunna skaffa sig en mängd och en variation av mat som är nog för att tillfredsställa det näringsbehov man behöver för att kunna leva ett hälsosamt och aktivt liv. Rätten till mat är alltså mer än rätten till basföda och tillräcklig kostenergi.

Var och en är anvarig för att göra allt som står i ens makt för att förverkliga rätten. Världens regeringar, som är parter i det Internationella avtalet för ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter, är ansvariga för att var och en som bor inom varje lands gränser har möjlighet att försörja sig. Under de senaste två decennierna har länder mer och mer erkänt sin skyldighet och agerat för att förverkliga denna mänskliga rättighet.

Världshungerdagen erbjuder ett tillfälle att på lokal, nationell och internationell nivå uppmana till en dialog och förstärka solidariteten kring den grundläggande mänskliga rättigheten till mat.

Världshungerdagen 2007 i Stockholm

I Stockholm anordnades den 18 oktober ett seminarium i Riksdagens Förstakammarsal med fokus på världens hungrande. Seminariet arrangerades av Miljöpartiet i samarbete med FAO, Svenska FAO-kommittén, FIAN (FoodFirst Information and Action Network), KSLA (Kungliga Skogs- och Lantbruksakademien), UBV , Svenska Kyrkan och Swedish Water House.

Seminariet riktade sig till media, beslutsfattare, vetenskapssamhället, frivilligorganisationer, studerande och en intresserad allmänhet. Seminariet behandlade frågor som:
- Hur arbetar den svenska regeringen, forskarsamhället och den civila sektorn för att stärka människors rätt till mat?
- Bidrar vår politik för global utvekling till att öka respekten för de mänskliga rättigheterna?
- Vilken roll spelar samarbete på handelsområdet och dagens handelshinder?
- Vilket ansvar har våra politiker och vilket ansvar har du och jag?

Joakim Stymne, statssekreterare åt biståndsminister Gunilla Carlsson, var inledningstalare, Barbara Ekwall, chef för enheten för Rätten till mat på FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation, FAO i Rom, medverkade liksom en företrädare för FN:s specielle rapportör om Rätten till mat. Vidare medverkade Flavio Valente, Brasiliens f.d. nationelle rapportör och Generalsekreterare för FIAN International, chefen för FAO:s Specialprogram för en tryggad tillgång till mat, Per Rydén, Världsbanken, och företrädare för FIAN Sverige, UBV och Svenska Kyrkan.

last updated:  Wednesday, March 30, 2011