Krisen i Japan

FN:s gemensamma agerande

Krisen i Japan, som utlöstes av den kraftiga jordbävningen den 11 mars 2011 och den efterföljande tsunamin, är svåröverskådlig och FN-systemet agerar utifrån de behov som den japanska regeringen uttrycker.

Skadorna på kärnkraftverket och påföljande strålningsrisker innebär att människors hälsa nu är i fokus för hjälpinsatserna. Världshälsoorganisationen (WHO) i Genève spelar en aktiv roll i detta. WHO gör riskbedömningar för folkhälsan och ger teknisk konsultation och hjälp. Experter från FN:s internationella atomenergiorgan (IAEA), som har sitt säte i Wien, arbetar aktivt med att övervaka och rapportera om den aktuella situationen på plats. Det inkluderar skador, strålningsnivåer och särskilt spridningsbegränsande åtgärder. På begäran ger IAEA stöd och råd till regeringar och internationella organisationer.


View Larger Map

FAO har beredskap för att arbeta inom följande områden vid begäran av Japans regering:

  • uppskatta den radioaktiva kontamineringen av jordbruksmark, särskilt för livsmedel
  • bidra med teknisk rådgivning och fastställa de medel- och långsiktiga åtgärderna för jordbruket, vilket inkluderar åtgärder för mark, land, skogar, grödor, fiske, djurhälsa, djurvård och livsmedelssäkerhet
  • underlätta för den internationella handeln med livsmedel och jordbruksprodukter

FAO har tillsammans med IAEA kapacitet för att skapa arbetsgrupper med specialistkompetens och erbjuda analytiska tjänster. Båda organisationerna har en gemensam enhet för kärntekniker i livsmedel och jordbruk (Joint Division for Nuclear Techniques in Food and Agriculture). De nuvarande aktiviteterna fokuserar bland annat på:

  • internationell vägledning kring strålsäkerhet och insatser vid nukleära och radiologiska händelser, inklusive användning av lämpliga motåtgärder för jordbruket
  • bestämmelser för radioaktiva ämnen i livsmedel
  • goda laboratorie- och analysmetoder för föroreningar och spårämnen, inklusive bekämpningsmedel och veterinära läkemedel, i livsmedel
last updated:  Wednesday, April 18, 2012