Världshungerdagen 2011

LIVSMEDELSPRISER - FRÅN KRIS TILL STABILITET

Fredagen den 14 oktober uppmärksammades Världshungerdagen med ett seminarium på Rosenbad i Stockholm. Årets tema, Livsmedelspriser – från kris till stabilitet, fokuserade på volatiliteten på världens råvarumarknader. Prissvängningar, särskilt kraftiga ökningar, utgör ett allvarligt hot mot livsmedelsförsörjningen i världens läginkomstländer. Hårdast drabbas de redan fattiga. Enligt Världsbanken bidrog stigande livsmedelspriser till att nära 70 miljoner människor tvingades in i extrem fattigdom under 2010-2011. För att mildra effekterna av denna utveckling och förhindra att fler människor drabbas måste vi ha kunskap om varför livsmedelsmarknaden gått från stabilitet till turbulens på bara några år. Det finns tecken på att livsmedelspriserna har ökat delvis som en följd av spekulation, detta är dock omtvistat. FAO:s forskning har visat att spekulation inte nödvändigtvis utlöser prissvängningar, men att den kan bidra till att öka intensiteten och varaktigheten.

Världshungerdagen uppmärksammas till minne FAO:s grundande 1945, i minst 150 länder världen över. I Rom samlades ledare för FN-organisationer, internationella toppolitiker och andra digniteter för att uppmärksamma Världshungerdagen. Bland annat talade FAO:s generaldirektör Jacques Diouf, Michelle Bachelet från UN Women och den brittiske skådespelaren Jeremy Irons, vars tal nås via denna länk. Bristen på investeringar i jordbruket togs upp som en av orsakerna till att prisvolatiliteten fått en så förödande effekt för världens fattiga. Vikten av att stärka kvinnors rättigheter och deras roll för att nå en tryggad livsmedelsförsörjning i världen underströks också. Efter ceremonin för Världshungerdagen öppnades den 37:e konferensen för FN:s kommitté för tryggad livsmedelsförsörjning i världen (CFS).


Presentationer Världshungerdagen 14 oktober på Rosenbad, Stockholm

Inbjudna talare var flera personer med särskild kunskap om prissvängningar.  Presentationerna tog upp de bakomliggande orsakerna till prissvängningarna, vilka effekter de får för världens fattiga och vilka åtgärder som kan vidtas för att minska volatiliteten på marknaden. Särskilt inbjuden var Ann Berg, som är expert på råvaruhandel på FAO i Rom. Seminariet filmades i sin helhet och finns tillgängligt via denna länk, det sändes också på SVT Forum i Kunskapskanalen och SVT2.

Bengt Johnson - Vad händer med matpriserna? 

Bengt Johnson som är analytiker på Landsbygdsdepartementet talade om den senaste tidens prisutveckling på råvaror. Han tog upp dagsfärska exempel från handeln med råvaror världen över och presenterade bakomliggande faktorer till utvecklingen.

Magnus Strömer - Mellanhandens roll på den finansiella råvarumarknaden 

Magnus Strömer, råvaruchef på Handelsbanken, presenterade sin syn på volatilitet och hur råvaror följer andra produkter som exempelvis olja och guld. Magnus berättade också hur Handelsbanken arbetar efter etiska riktlinjer och hur handel med råvaror kan hjälpa svenska bönder att försäkra både sig själva och sin skörd mot oväntade händelser. 

Malin Olofsson och Daniel Öhman - Effekter i fält

Från Sveriges Radios Ekoredaktion kom Malin Olofsson och Daniel Öhman, författare till boken Matens Pris och producenter av reportageserien med samma namn. De berättade hur de volatila priserna påverkar livsmedelsproducenterna i syd och använde ett exempel från ett reportage där de talat med småskaliga kaffeodlare i Vietnam.

 Ann Berg - Futures market - the state of global commodity markets 

Från FAO:s huvudkontor i Rom kom Ann Berg, expert på råvaruhandel. Under sin presentation tog Ann upp bakgrunden om handeln med råvaror och orsakerna till prissvängningarna vi ser idag, hon poängterade särskilt att situationen idag inte är normal i ett historiskt perspektiv och pekade på avregleringen av finansmarknaden som en särskilt viktig faktor.

Andreas Davelid - Är exportrestriktioner ett hot mot en tryggad livsmedelsförsörjning? 

Andreas Davelid, handelsanalytiker på Jordbruksverket presenterade den svenska FAO-kommitténs nya debattskrift, ”Höga och rörliga livsmedelspriser - är exportrestriktioner ett hot mot tryggad livsmedelsförsörjning?”.  I sin presentation talade han om hur länder använder sig av handelsrestriktioner vid kristider för att säkra den inhemska livsmedelsförsörjningen och vilka negativa effekter det får på den globala livsmedelsmarknaden.

Johan Schaar - Stärk de hungrigas köpkraft med sociala trygghetssystem - ett annat sätt att möta matprisökningarna 

Johan Schaar är chef på avdelningen för tematiskt stöd på Sida. Han talade om olika sociala skyddsnät som kan användas för att bemöta fattigdom och hunger. Han beskrev hur fattigdomsbekämpningsprogram från Latinamerika sätter normen och tog upp Brasilien som ett särskilt gott exempel.

Moderator: Karin Lexén (Swedish Water House)

Seminariet avslutades med en paneldebatt där Ann Berg, Johan Schaar, Magnus Strömer och Maria Wickberg, politisk sakkunnig på Landsbygdsdepartementet, deltog. Karin Lexén från Swedish Water House var moderator. Under den halvtimmeslånga debatten diskuterades bland annat reglering av finansmarknaderna och behovet av transparens på marknaden. Från de dryga hundra åhörarna, som inkluderade allt från studenter till journalister, departements- och myndighetsanställda och representanter från frivilligorganisationer, kom flertalet frågor till paneldeltagarna, bland annat om råvaror bör inkluderas i pensionsfonder och den nuvarande regeringens syn på ökad reglering.

last updated:  Thursday, October 18, 2012