Världsvattendagen

Den 22 mars varje år uppmärksammas Världsvattendagen. 1992 instiftades den av FN:s generalförsamling och har sedan dess växt i både omfattning och betydelse. Syftet med Världsvattendagen är att sätta fokus på vatten och framhäva betydelsen av att hantera och använda vatten på effektiva, hållbara och rättvisa sätt. Varje år har Världsvattendagen ett särskilt tema.


Världsvattendagen 2013- Vatten som förenar; lönar det sig att samarbeta?

För att uppmärksamma Världsvattendagen 2013 kommer FAO, tillsammans med ett antal medarrangörer, anordna ett seminarium kring temat "Vatten som förenar- Lönar det sig att samarbeta?”

I en värld med en växande befolkning som ska dela på knappa vattenresurser blir gemensam vattenförvaltning allt viktigare. Företag kan erbjuda innovativa lösningar på vattenproblem, men den privata sektorn, forskare och politiker måste arbeta tillsammans för att säkerställa deras effektivitet.

Detta seminarium kommer att diskutera hur den privata sektorn i samarbete med andra aktörer kan bidra till en positiv samhällsutveckling som är socialt, ekonomiskt och miljömässigt hållbar. Alla är vi överens om att samarbete behövs, men hur ska det se ut? Och vad gör man när alla parter inte vill samarbeta?

 Läs mer:

Om seminariet ”Vatten som förenar- Lönar det sig att samarbeta?”

Den officiella sidan för Världsvattendagen 2013

FAO och vattenfrågor


Världsvattendagen 2012 - Hållbar vattenanvändning för tryggare matproduktion

Jordbruket står för 70 procent av världens sötvattenanvändning vilket innebär att livsmedels- och jordbruksfrågor i mycket stor utsträckning påverkar och påverkas av tillgång till vatten. Bevattnade jordbruk står för 20 procent av jordens odlade mark men för hela 40 procent av världens totala livsmedelsproduktion.

Drygt 1,1 miljarder människor i världen har inte tillgång till tillräckligt med vatten för att uppfylla sina grundläggande behov. En människa behöver dricka mellan två och fyra liter vatten per dag, men för att producera den mat en enskild person behöver för att leva ett hälsosamt liv krävs mellan 2 000 och 5 000 liter vatten. Det krävs 1 500 liter vatten för att producera 1 kg vete och hela 15 000 liter vatten för att producera 1 kg nötkött, en stor del av vattenresurserna används alltså till animalieproduktionen.

I samband med att världens befolkning ökar stegras efterfrågan på vatten. År 2025 beräknas 1,8 miljarder människor leva i länder eller regioner med svår vattenbrist medan så mycket som två tredjedelar av världens befolkning kan komma att lida av brist på vatten. Bristen på vatten är ofta en bakomliggande orsak till hungersnöd och kronisk undernäring, speciellt där människor är beroende av lokalt lantbruk för sin mat och inkomst. Människor med en god tillgång till vatten tenderar i lägre utsträckning att drabbas av undernäring.


Världsvattendagen 2011 - Vattnets roll i en urbaniserad värld

År 2030 kommer nästan fyra miljarder människor att bo i städer i utvecklingsländer. I den accelererande urbaniseringen är bristen på vatten och sanitet en central utmaning. Samtidigt ökar klimatförändringarna pressen på urbana områden i alla delar av världen - även i Sverige. På FN:s Världsvattendag tittar vi närmre på vattnets roll i en urbaniserad värld:

  • Vatten och sanitet i ”hållbara städer” - Vilka är de innovativa lösningarna och goda exemplen?
  • Klimat och vatten - Hur kan vi skapa motståndskraftiga lösningar i de urbana miljöerna?
  • Ligger Sverige före eller efter? - Hur prioriterar Sverige dessa frågor i sitt utvecklingssamarbete, och vilken beredskap har Sverige att möta framtida utmaningar här hemma?

Läs mer:

Information om programmet och hur du registrerar dig

Den officiella sidan för världsvattendagen 2011


Världsvattendagen 2010 - Rent vatten för en sundare värld

Vatten är en förutsättning för allt liv på jorden. Rent vatten är viktigt för att upprätthålla livskraftiga ekosystem och förbättra livskvaliteten, medan dålig vattenkvalitet kan leda till allvarliga följder för både miljö och människor. Varje år dör 1,5 miljoner barn av vattenburna sjukdomar.

Vattenresurserna hotas allt mer av föroreningar och under de senaste 50 åren har mänsklig aktivitet förorenat otaliga vattendrag. Varje dag rinner 2 miljoner ton avloppsvatten ut i vattendragen på jorden. Problemet är värst i utvecklingsländer där över 90 % av avloppsvattnet går ut orenat. Uppskattningsvis lever 2,5 miljarder människor utan tillfredsställande sanitära förhållanden.

De främsta orsakerna till en försämrad vattenkvalitet är befolkningstillväxt, kraftig urbanisering, klimatförändringen och nya smittor och kemikalier som sprids med vatten. Det är viktigt att regeringar, organisationer, samhällen och individer uppmuntras till att förbättra vattenkvaliteten och minska föroreningen av våra vattendrag.

För att uppmärksamma Världsvattendagen 2010 anordnade FAO med ett antal medarrangörer ett seminarium på temat "Rent vatten för global utveckling - en prioriterad politisk fråga?"

Läs mer:

Mer om Världsvattendagen 2010 

Om seminariet "Rent vatten för global utveckling - en prioriterad politisk fråga?"


Världsvattendagen 2009

Temat för Världsvattendagen 2009 är ”Det gränslösa vattnet", då fokus ligger på gränsöverskridande vatten. Att vårda möjligheterna till samarbete genom förvaltning av gränsöverskridande vattenresurser kan hjälpa till att bygga respekt, förståelse och tillit mellan länder och därmed främja fred, säkerhet och hållbar ekonomisk tillväxt. FN:s organisation för samarbete mellan länderna inom utbildning, vetenskap, kultur och kommunikation/information (UNESCO) leder aktiviteterna runt Världsvattendagen med stöd av FAO och FN:s ekonomiska kommission för Europa (UNECE).

Vi delar ansvaret för förvaltningen av världens gränsöverskridande vattenresurser för kommande generationer. Vare sig vi lever uppströms eller nedströms så sitter vi alla i samma båt.

För att uppmärksamma Världsvattendagen 2009 anordnade FAO med ett antal medarrangörer ett seminarium på temat "Kriget om vattnet - myt eller verklighet? 

Läs mer:

Om seminariet "Kriget om vattnet - myt eller verklighet?"  


Världsvattendagen 2008

År 2008 sammanföll Världsvattendagen med Det internationella året för hygien och hälsa, vilket satte fokus på en kris som påverkar en tredjedel av jordens befolkning. Var 20:e sekund dör ett barn som resultat av de otillräckliga sanitetsförhållanden som 2,6 miljarder människor lever med idag. Detta innebär att 1,5 miljoner unga liv släcks varje år av en orsak som vi mycket väl vet hur vi skulle kunna förebygga. Med anledning av Världsvattendagen

För att uppmärksamma Världsvattendagen 2008 var FAO Norden medarrangör till seminariet ” Snabba på! 2,6 miljarder vill gå på toaletten” i Stockholm den 19 mars.

Läs mer:

Mer om Världsvattendagen 2008 

Om seminariet "Snabba på! 2,6 miljarder vill gå på toaletten” 


Världsvattendagen 2007

År 2007 var FAO ansvarigt organ för FN-systemets uppmärksammande av Världsvattendagen, liksom ledning av arbetet med att samordna FN:s samtliga vattenprogram inom ramen för det så kallade UN-Water. Temat för 2007 års Världsvattendag var "Coping with water scarcity", det vill säga "Att hantera vattenbrist".

På Världsvattendagen 2007 var FAO medarrangör till seminariet "Vattenbrist - ett onödigt problem?" som ägde rum på Etnografiska museet i Stockholm.

Läs mer:  

Mer om Världsvattendagen 2007 

Om seminariet "Vattenbrist - ett onödigt problem?"

 

last updated:  Thursday, February 28, 2013