CFS agerar för att trygga livsmedelsförsörjningen

Kommittén för tryggad livsmedelsförsörjning summerar sina förhandlingar i Rom

2011-10-27

Kommittén för tryggad livsmedelsförsörjning (CFS) har tagit fram en rad rekommendationer för att minska prissvängningarna på livsmedel och samtidigt stärka utsatta gruppers motståndskraft mot prischocker.

CFS är den centrala plattformen där internationella och mellanstatliga organisationer samarbetar för en tryggad livsmedelsförsörjning i världen. Under den 37:e sammankomsten, som hölls på FAO i Rom den 17 - 22 oktober 2011, diskuterade kommittén viktiga frågor kring livsmedelsförsörjning. Bland annat prissvängningarna på livsmedel, investeringar i småskaligt jordbruk, jämställdhet och nutrition togs upp.

Minska prissvängningarna

Ett viktigt resultat av mötet är överrenskommelsen att minska prissvängningarna på världens livsmedelsmarknader. Tre åtgärder som diskuterades för att uppnå detta är ökad transparens, förbättrat informationsflöde och bättre samordning av insatser. Kommittén uppmanade både stora livsmedelsproducerande och nettokonsumerande länder att delta i det nya informationssystemet för jordbruksmarknaden (AMIS). Systemet, som etablerats av G20, har som målsättning att förse det internationella samfundet med högkvalitativ och aktuell marknadsinformation.

Den allt starkare kopplingen mellan tillväxten på bioenergimarknaden och de volatila livsmedelspriserna ligger bakom CFS:s uttalande om att biobränslen borde produceras där det är socialt, ekonomiskt och miljömässigt hållbart. Berörda regeringar bör se över redan befintliga riktlinjer för produktion av biobränslen med avseende på både de möjligheter och utmaningar som framställningen innebär för livsmedelsförsörjningen.

Bland åtgärder för att mildra effekterna av prissvängningarna på livsmedel, rekommenderar CFS att regeringar tar på sig en ambitiösare roll genom att utveckla långsiktiga och stabila strategier samt sociala skyddsnät, i sina respektive länder. Dessa insatser bör riktas till de mest utsatta.

Vidare rekommenderar kommittén att nationella och lokala sociala skyddsnät sätts in samt att upphandling sker lokalt, vid behov av matbistånd.

Investeringar i småskaligt jordbruk

Beträffande investeringar i småskaligt jordbruk rekommenderar CFS ökade stabila och hållbara investeringar, både från offentligt och privat håll. Syftet är att stärka småskalig produktion och höja produktiviteten i jordbruket, samtidigt som landsbygdsutveckling främjas.

En annan central fråga var riktlinjer för jordbruksinvesteringar. Här uppmanade CFS medlemsregeringarna att säkerställa att statliga investeringar tar hänsyn till småskaliga lantbrukares egna investeringar, med särskilt fokus på kvinnliga lantbrukare.

Jordbrukspolicyer och offentliga investeringar bör prioritera livsmedelsproduktion och nutrition. De bör också inriktas på att minska sårbarheten hos lokala, traditionella livsmedelssystem och hos den biologiska mångfalden. Särskilt fokus bör ägnas åt att stärka hållbar småskalig livsmedelsproduktion, hävdar kommittén.

Andra prioritetsområden som uppmärksammades under CFS-mötet var minskade skördeförluster och ett främjande lokala, nationella och regionala livsmedelsmarknader som inkluderar småskaliga lantbrukare. För att uppnå detta krävs förbättrad transport, lagring och förädling.

Kommittén efterlyste också ökad finansiering och jordbruksforskning. Det innebär att det internationella nätverket för jordbruksforskning (CGIAR) bör stärkas. CGIAR är ett nätverk av forskningsorganisationer och givare världen över.

Jämställdhet, livsmedelsförsörjning och nutrition

Ytterligare utmaningar som behandlades kopplingen mellan jämställdhet, tryggad livsmedelsförsörjning och nutrition. Här betonade CFS återigen kvinnors centrala roll för att trygga livsmedelsförsörjningen, då de utgör 40 procent av arbetskraften inom jordbruket.  Kommittén poängterade att jordbruksprogrammen måste bli mer jämställda, både med avseende på mänskliga rättigheter och för att främja fortsatt ekonomisk utveckling.

Att uppnå en tryggad livsmedelsförsörjning och säkerställa en tillfredsställande nutrition för kvinnor, män och deras familjer, bör ingå i samtliga större utvecklingsprojekt, enligt CFS. Dessutom efterfrågas konkreta åtgärder för att förbättra kvinnors hälsa, utbildning och nutrition.

Kommittén tillade också att kvinnor bör garanteras lika tillgång till produktiva resurser, exempelvis mark, liksom ett meningsfullt deltagande i de beslutsprocesser som rör livsmedelsförsörjning och nutritionssäkerhet.

Markrättigheter och länder med långvariga kriser

Kommittén satte kursen framåt för förhandlingarna och ett framtida godkännande av de Frivilliga riktlinjerna för ansvarsfull hantering av markrättigheter, fiske och skog, inom ramen för en nationellt tryggad livsmedelsförsörjning.

Mötet godkände också förslaget att samla experter på hög nivå för att diskutera tryggad livsmedelsförsörjning i länder med förlängda kriser, i syfte att få till stånd en handlingsplan.

Yaya Olanilam från Nigeria valdes att ta över ordförandeskapet för CFS de kommande två åren, efter Noel De Luna från Filippinerna.

last updated:  Thursday, October 27, 2011