Ett halvt sekel efter 1960-talets ”gröna revolution” lanserar nu FAO en metod för en hållbar livsmedelsproduktion. Världens befolkning beräknas uppgå till 9,2 miljarder människor 2050. För att kunna möta en ökande efterfrågan måste jordbruksproduktionen i världen stiga med 60 procent, i vissa låginkomstländer med så mycket som 100 procent. Men produktionen kan inte öka i takt med befolkningstillväxten utan stora konsekvenser för miljön.

Årtionden av intensiv odling har försämrat bördig mark och grundvattenresurser, provocerat fram utbrott av skadedjursangrepp, utarmat biologisk mångfald och förorenat atmosfären. Metoden ”bevara och odla” (Save and grow) bygger på en ekosystemansats där naturens bidrag till odlingen i form grödor, reglering av vattenflöden, pollinering och naturlig skadedjursbekämpning tas tillvara och motverkar effekterna av de intensiva odlingsmetoderna.

Så kallat bevarandejordbruk (conservation agriculture), där bland annat plöjning och markberedning reduceras eller avskaffas helt för att bevara matjordens struktur och kvalitet, är en central del i metoden. Växtrester tas till vara för att bättre skydda fälten och spannmålsodling varvas med odling av jordberikande baljväxter. Även precisionsbevattning och -gödsling ingår i ”bevara och odla”. Genom riktad bevattning och gödsling ökar både avkastningen per vattendroppe och mängden näring som tas upp av växterna.

 

Den nya metoden riktar sig främst till småskaliga jordbrukare i låginkomstländer. Den kan hjälpa 2,5 miljarder jordbruksfamiljer med låga inkomster att maximera avkastningen och samtidigt hålla nere sina produktionskostnader, bland annat kan vattenanvändningen minska med 30 procent och energikostnaderna med 60 procent. I vissa fall kan avkastningen öka sexfaldigt, vilket har visats i experiment med majsodling i södra Afrika. Den genomsnittliga avkastningen ökade med nästan 80 procent för jordbrukare i 57 låginkomstländer som använt tekniken, enligt en undersökning.

last updated:  Thursday, September 20, 2012