Världshungerdagen 2012

Den 16 oktober varje år uppmärksammar FAO Världshungerdagen (World Food Day). Världshungerdagen sammanfaller med det datum då FAO grundades år 1945. Dagen instiftades av FAO:s medlemsländer vid organisationens 20:e konferens 1979. Varje år har Världshungerdagen ett nytt tema där frågor kring hunger, livsmedelsförsörjning och fattigdom uppmärksammas i olika aktiviteter världen över.

FAO

Sedan 2006 har Världshungerdagen uppmärksammats i Stockholm. Här hittar du information om de aktiviteter som FAO Norden har haft och kommer att ha för att uppmärksamma Världshungerdagen. 


Världshungerdagen 2012 – Jordbrukskooperativ: en lösning för att uppnå en värld utan hunger

 

Ett kooperativ är ett socialt företagande som främjar fred och demokrati. 

Årets tema fokuserar på jordbrukskooperativ. Ämnet är valt för att visa på hur jordbrukskooperativ kan förbättra situationen för lantbrukare. Det stärker deras förhandlingsposition och ger dem möjlighet att dela på produktiva tillgångar, vilket bidrar till en förbättrad livsmedelsförsörjning och minskad fattigdom för miljontals människor.

Kopplingen mellan kooperativ och livsmedelsproduktion sammanfaller med att FN:s generalförsamling utsett 2012 som det ”Internationella kooperativåret”. 


Visste du att:

  • Jordbrukskooperativ förser över 100 miljoner människor med arbete. Det är 20 procent mer än vad multinationella företag sammantaget skapar.
  • Omkring 1 miljard människor världen över är medlemmar i kooperativ.
  • Under 2008 utgjorde den sammanlagda omsättningen för de 300 största kooperativen 1.1 biljoner dollar, vilket motsvarar hela Kanadas ekonomi. Kanada är den tionde största ekonomin i världen.
  • I Kenya står jordbrukskooperativ för: 70 procent av kaffe-, 76 procent av mejeriprodukts- och 95 procent av bomullsmarknaden.
  • I USA står kooperativa mejerier för cirka 80 procent av mejeriproduktionen.
  • I Brasilien utgör kooperativ 40 procent av jordbrukets andel av BNP:n, vilket motsvarar 6 procent av exporten från landets jordbruksindustri.

Presentationer Världshungerdagen 16 oktober på Landsbygdsdepartmentet, Stockholm

Årets tema, jordbrukskooperativ och dess betydelse för att trygga livsmedelsförsörjningen i världen, presenterades och diskuterades. De inbjudna talarna representerade den privata sektorn, det civila samhället, myndigheter, universitet och internationella organisationer. Melinda Sundell, jordbruksekonom från SIANI (Swedish International Agricultural Network Initiative), var modererator för seminariet.

 En debattartikel undertecknad FAO Norden, Kooperativ Utan Gränser, LRF och SIANI om jordbrukskooperativens betydelse för att minska hungern i världen finns att hitta här.

 

Tomas Dahlman -  Welcome and Introduction

Tomas Dahlman, departementsråd för EUI-sekretariatet, inledde dagen med en kort introduktion om dagens ämne jordbrukskooperativ och höll ett välkomsttal till deltagarna.

Jakob LundbergFAO´s Video for World Food Day 2012  

Jakob Lundberg, informationsansvarig på FAO Norden, gav en översikt av jordbrukskooperativ och FAO:s arbete inom detta område. 

Carin Martiin The Development of Producer Cooperatives, a Countryside Movement in the Emerging Welfare State  

Carin Martiin är universitetslektor som arbetar med forskning och undervisning på Avdelningen för agrarhistoria på Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU). Hon föreläste om betydelsen av jordbrukskooperativ i Sverige i historien/ur ett historiskt perspektiv.  

Charito MedinaAgricultural Cooperatives in the Philippines  

Charito Medina är nationell koordinator för organisationen MASIPAG som samordnar 35,000 småbrukare i Filippinerna. Han talade om organisationens arbete och jordbrukskooperativens roll i att trygga livsmedelsförsörjningen, minska fattigdomen och bevara den biologiska mångfalden. Vad jordbrukskooperativ innebär för hållbart jordbruk, ekologisk produktion och marknadsföring i förhållande till klimatförändringen och resiliensen och egenmakten hos lantbrukare var något som presentation även behandlade. Charito poängterade särskilt att det inte handlar om en grön- eller genrevolution utan att vi bör fokusera på lantbrukarens kunskaper.

Christina Furustam - Strong and Weak Agricultural Cooperation – What does it do for Profitability, Growth and Food security 

Christina Furustam från Lantbrukarnas riksförbund (LRF) talade om hur jordbrukskooperativ kan påverka tillväxten och tryggad livsmedelsförsörjning ur ett svenskt perspektiv.

Rolf Skogsberg - Cooperatives, an Important Development Tool for Small Scale Farmers 

Rolf Skogsberg från den svenska Kooperation utan gränser (SSC) berätta om hur kooperativ kan fungera som ett viktigt utvecklingsverktyg för småbrukare genom exempel från mejerikooperativ i Moldavien och kvinnligt ledda trädgårdskooperativ i Zimbabwe.

Florian Grohs - Investing in Cooperatives 

Florian Grohs är ansvarig för lån och investeringar i Oikocredit, ett världsomspännande kooperativt finansinstitut som är en av världens största privata finansiärer av utvecklingskrediter. Under sin presentation vid Världshungerdagen talade han om finansieringen av och investering i jordbrukskooperativ och fram- och motgångarna av olika projekt.   

FAOFAOFAO

Seminariet avslutades med en spännande paneldiskussion där jordbrukskooperativ diskuterades och publik och moderator fick chans att ställa frågor till talarna. Mats Åberg från Sida inledde diskussionen med att beskriva hur Sida arbetar med jordbrukskooperativ i utvecklingsländer och vilka möjligheter som finns för att stödja lovande kooperativ.

En av de första frågorna från publiken var om vilken roll kooperativ kan ha för att småbrukare bättre ska kunna hantera klimatförändringens effekter. Florian Grohs, från Oikocredit, menade på att småbrukare i utvecklingsländer är särskilt utsatta för effekterna av klimatförändringen och gav exempel på jordbrukskooperativ i Latinamerika där klimatanpassning är en prioriterad fråga. Med hjälp av kunskapsutbyte i sina närverk har organiserade småbrukare bättre möjligheter att hantera effekterna av klimatförändringen, menade panelen.

Andra ämnen som diskuterades var jordbrukskooperativ och innebörden av FAO:s frivilliga riktlinjer i förhållande utländska markinvesteringar. Kvinnors roll i jordbrukssektorn och deras betydelse för kooperativen var ett ämne som diskuterades. Panelen reflekterade även över det nyvunna intresset för frågor som berör jordbrukskooperativ. Slutligen gav paneldeltagarna sina avslutande kommentarer. Samtliga underströk jordbrukskooperativens potential och betydelse i att bekämpa hunger och fattigdom runt om i världen. Panelen enades om att mottagarländer av bistånd och givarländer måste utöka stödet till jordbrukssektorn och kooperativen - jordbrukskooperativ bör prioriteras i det internationella utvecklingssamarbetet.

FAOFAOFAOFAOFAOFAOFAOFAOFAO

FAOFAOFAOFAOFAOFAO

last updated:  Thursday, November 8, 2012