Previous Page Table of Contents Next Page


Table I - A partial list of species selected for large-scale farming in the developing countries of Asia, Africa and Latin America

Name of Species

Asia

Africa

Latin America

Salmo gairdneri

xxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxx

Cyprinus carpio

xxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxx

Ctenopharyngodon idella

xxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxx

Hypophthalmichthys molitrix

xxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxx

Aristichthys nobilis

xxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxx

Sarotherodon (Tilapia) nilotica

xxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxx

Sarotherodon (Tilapia) mossambica

xxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxx

Sarotherodon (Tilapia) aurea

xxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxx

Sarotherodon (Tilapia) rendalli (melanopleura)

xxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxx

Sarotherodon (Tilapia) hornorum


xxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxx

Sarotherodon (Tilapia) galilaea

xxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxx


Sarotherodon (Tilapia) macrochir


xxxxxxxxxxxxx


Cichla ocellarisxxxxxxxxxxxxx

Mugil cephalus

xxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxx

Mugil tade

xxxxxxxxxxxxxMugil capito


xxxxxxxxxxxxx


Mugil saliens


xxxxxxxxxxxxx


Mugil curemaxxxxxxxxxxxxx

Mugil incilisxxxxxxxxxxxxx

Chanos chanos

xxxxxxxxxxxxxCatla catla

xxxxxxxxxxxxxCirrhina mrigala

xxxxxxxxxxxxxLabeo rohita

xxxxxxxxxxxxxLabeo coubie

xxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxx


Labeo senegalensis


xxxxxxxxxxxxx


Clarias batrachus

xxxxxxxxxxxxxClarias macrocephalus

xxxxxxxxxxxxxClarias lazera


xxxxxxxxxxxxx


Pimelodus clariasxxxxxxxxxxxxx

Lates calcarifer

xxxxxxxxxxxxxLates niloticus


xxxxxxxxxxxxx


Puntius javanicus

xxxxxxxxxxxxxOphiocephalus striatus

xxxxxxxxxxxxxHeteropneustes fossilis

xxxxxxxxxxxxxEpinephelus tauvina

xxxxxxxxxxxxxHeterotis niloticus


xxxxxxxxxxxxx


Chrysichthys nigrodigitatus


xxxxxxxxxxxxx


Prochilodus reticulatusxxxxxxxxxxxxx

Brycon hennixxxxxxxxxxxxx

Brycon mooreixxxxxxxxxxxxx

Basilichthys bonariensisxxxxxxxxxxxxx

Micropterus salmoidesxxxxxxxxxxxxx


Previous Page Top of Page Next Page