AGROVOC : مرکز اصطلاحات مرتبط غذا و کشاورزی

التّلخيص

این بروشور، اگرووک که مجموعه‌ای از لغات و اصطلاحات بررسی شده در تمامی زمینه‌های کاری فائو است را پوشش داده، به استاندارد سازی داده‌ها کمک کرده و به راحتی قابل دسترسی است.

Original resource