FAOLEX قاعدة البيانات

الهند - Water - شاهد المزيد

Date of original text: 23 March 1974 (23 September 1988)
Date of text: 12 September 1956
Date of original text: 28 August 1956 (31 December 1980)
Date of text: 25 March 2016
Date of original text: 30 December 1985 (1994)
Date of text: 01 September 1980
Date of original text: 07 December 1977 (15 October 2000)
Date of original text: 07 February 1917 (1977)
Date of original text: 14 July 1978 (15 October 2000)
Date of original text: 23 June 1959 (01 February 1989)
Date of text: 01 May 2020
Date of original text: 02 October 2014 (31 December 2018)
Date of text: 1997
Date of original text: 11 April 1989 (1991)
Date of original text: 04 August 1986 (2000)
Date of original text: 1959 (02 February 1994)
Date of original text: 29 March 1876 (1950)
Date of original text: 30 March 2002 (2008)
Date of text: 12 August 1999
Date of original text: 02 April 1998 (2013)
Date of original text: 08 September 1997 (21 May 2001)
Date of original text: 10 April 1976 (26 December 1977)
Date of original text: 23 August 1974 (1988)
Date of original text: 25 March 1971 (25 May 2008)
Date of original text: 28 May 1936 (1950)
Date of original text: 21 June 1934 (1950)
Date of original text: 28 August 1884 (1970)
Date of original text: 21 November 1978 (12 September 1982)
Date of original text: 1977 (31 December 1979)
Date of original text: 08 December 1975 (31 May 1991)
Date of original text: 13 December 1972 (01 February 1973)
Date of original text: 09 July 1997 (15 October 2000)