FAO.org

粮农组织主页 > FAOLEX数据库 > 国家概况 > general profile zh
FAOLEX数据库

政策

法律

环境

Date of text: 01 July 2017
Date of text: 29 July 2009
Date of text: 29 May 2004
Date of text: 23 April 1995
Date of text: 02 June 1974
Date of text: 29 September 1991

土地和土壤

Date of text: 20 July 1975
Date of text: 26 January 1997
Date of text: 05 July 1988
Date of text: 13 September 1987
Date of text: 15 May 1960

野生物种和生态系统

Date of text: 02 June 1974
Date of text: 06 June 1967
Date of text: 1967

国际协议