FAOLEX قاعدة البيانات

السياسات

Date of text: 01 December 2018
Date of text: 01 April 2018
Date of text: 01 April 2018

التشريع

النباتات المزروعة

Date of text: 07 December 2016
Date of text: 1976
Date of original text: 25 January 1971 (2012)
Date of text: 27 July 2015
Date of text: 12 March 1991

الغابات

Date of original text: 21 September 1927 (04 November 2010)
Date of original text: 06 June 1975 (1985)
Date of original text: 12 September 1950 (1985)
Date of original text: 05 February 1937 (1985)

الأرض والتربة

Date of text: 05 January 1977
Date of original text: 03 April 1975 (06 December 2003)
Date of text: 15 April 1952
Date of original text: 11 March 1972 (06 December 2003)
Date of original text: 10 October 1900 (2001)

المياه

Date of original text: 02 October 1879 (31 March 1976)
Date of original text: 11 February 1873 (23 February 2016)
Date of text: 01 April 2018

الاتفاقات الدولية