FAO.org

Home > In Action > Воведување на Национална Програма за Консолидација на Земјиште (MAINLAND)

Воведување на Национална Програма за Консолидација на Земјиште (MAINLAND)

©FAO/A. K. Kimoto

Мнозинството земјоделски стопанства во Поранешна Југословенска Република Македонија се со површина помала од два хектари, составени од повеќе парцели (околу седум) – честопати просторно оддалечени едни од други и без пристап до наводнување и патна инфраструктура. Фрагментираноста, како на сопственоста, така и на користењето на земјоделското земјиште, е еден од најголемите предизвици за земјоделскиот сектор во земјата, кој има негативни ефекти врз продуктивноста, конкурентноста и ефикасноста на земјоделските стопанства и оневозможува модернизација и остварување на економија од обем.

Проектот финансиран од Европската унија "Воведување на Национална Програма за Консолидација на Земјиште" (MAINLAND) има за цел да ја подобри конкурентноста на земјоделскиот сектор во Поранешна Југословенска Република Македонија во согласност со барањата за пристап кон Европската унија.

Основни информации

Проектот финансиран од Европската унија – MAINLAND - го спроведува ФАО во тесна соработка со Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство (МЗШВ). До 2020 година проектот ќе му помогне на МЗШВ при управување со и спроведување на Националната програма за консолидација на земјиштето, преку градење на експертиза и зајакнување на техничките и административните капацитети на Министерството и клучните засегнати чинители на национално ниво.

Цели на проектот

Иницијативите на проектот ќе им помогнат на земјоделците, сопствениците на земјоделско земјиште и локалните рурални заедници да ги надминат проблемите кои произлегуваат од неповолната структура на земјоделското земјиште како главен ресурс за економските активности во руралните области, а со цел:

 • да се зголеми конкурентноста на земјоделското производство;
 • да се подобрат условите за живот во руралните средини;
 • да се обезбеди одржливо користење на природните ресурси.

Со помош на проектот, Националната програма за консолидација на земјиште ќе стане оперативна и ќе се воспостават потребните капацитети за стабилна и транспарентна имплементација на проектите за консолидација на земјоделско земјиште, на национално и регионално ниво, како во јавниот, така и во приватниот сектор.

Пет клучни активности во фокусот

Подигнување на свеста

Подигнување на свеста

Со цел да се подигне свеста, разбирањето и интересот за консолидација на земјоделското земјиште меѓу локалните засегнати страни, проектот, во тесна соработка со Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, ќе организира јавни кампањи, работилници во локалните заедници, локални информативни состаноци, како и директни средби помеѓу земјоделците низ целата земја и во избраните области за консолидација на земјоделско земјиште. Преку медиумски настани, теренски посети и широк опсег на алатки за комуникација, проектот ќе информира како Европката унија, ФАО и Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство работат заедно да ја поддржат консолидацијата на земјоделското земјиште во земјата.

Развој на знаење и капацитети

Развој на знаење и капацитети

Внесување на експертиза од ФАО и зајакнување на техничките и административни капацитети на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, на централно и регионално ниво, како и на клучните национални агенции и приватните консултанти, е во суштината на напорите на проектот MAINLAND. Програми за обуки, наменети за различни целни групи, ќе помогнат во изградба на капацитетите за успешно управување со и спроведување на национална програма од неколку проекти за консолидација на земјоделско земјиште во исто време.

Процедури за администрирање и управување

Процедури за администрирање и управување

Развојот на процедури и алатки за администрација и управување со Националната програма за консолидација на земјиштето ќе се постигне преку активности за:

 • Дополнително подобрување на националната правна рамка како основа за оперативна национална програма за консолидација на земјиштето;
 • Креирање на институционална рамка за консолидација на земјиште (подготовка на процедури за селекција на проекти за консолидација на земјиште, студии за изводливост (физибилити), планирање на прераспределба и детални технички проекти, подготовка и целосна имплементација на проекти за консолидација на земјоделско земјиште итн.);
 • Подготовка на мерка за поддршка на консолидацијата на земјоделско земјиште и интегрирана рурална инфраструктура, во рамки на Програмата за рурален развој;
 • Развој на дигитални алатки за Националната програма за консолидација на земјиште.

Проекти за консолидација на земјиште

Проекти за консолидација на земјиште

Подготовка и имплементација на добри и изводливи проекти за консолидација на земјиште. Врз основа на физибилити студија на територија на целата земја, проектот ќе ги идентификува и ќе ги селектира најпогодните области во земјата со најголема потреба и потенцијал за консолидација на земјоделско земјиште. По фазата на проценка на изводливост, ќе се спроведат активности за селектирање на вкупно 24 проектни области, изготвување на 15 физибилити студии во избраните проектни области, изготвување на 9 планови за прераспределба на земјиштето и 9 дизајн пакети за инфраструктурни работи и целосно спроведување на 4 проекти за консолидација на земјиште, вклучително изградба на рурална инфраструктура.

Мониторинг и евалуација

Мониторинг и евалуација

Проектот ќе воспостави рамка (процедури и алатки) при Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство за следење и евалуација на резултатите и влијанието на проектот и на идната Национална програма за консолидација на земјиште. Ќе се воспостави и систематски скрининг на влијанијата врз животната средина, како и проценка на проектите за консолидација на земјиште од социо-економски аспект, земајќи ги предвид барањата за правна рамка на национално ниво согласно критериумите на Европската унија. Проектот, исто така, ќе помогне во одредувањето на потребите на интегрираниот Регистар за управување со земјиштето да се развие во Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство за поддршка на спроведувањето на Националната програма за консолидација на земјиштето.

Очекувани резултати:

 • Зголемена свест и разбирање за консолидацијата (окрупнувањето) на земјоделско земјиште од страна на земјоделците и сопствениците на земјоделско земјиште, како и клучните локални засегнати страни;
 • Идентифукувани најпогодни области за консолидација на земјоделско земјиште во земјата;
 • 24 селектирани подрачја за консолидација на земјоделско земјиште, 15 спроведени физибилити студии, 9 дизајнирани консолидациони проекти и  
  4 целосно имплементирани проекти за консолидација на земјоделско земјиште;
 • Зајакнати административни и управувачки капацитети за спроведување на Националната Програмата за Консолидација на Земјоделско Земјиште;
 • Воспоставена рамка за мониторинг и евалуација на проектите за консолидација на земјоделско земјиште (вклучително проценка на влијанието врз животната средина и социо-економските состојби)

Share this page