ໂຄງການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ລະບົບຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ແລະ ການຕິດຕາມສະພາບອຸຕຸກະເສດ (ຊາມິສ)

SAMIS ແມ່ນຫຍັງ?

ໂຄງການສ້າງຄວາມເຂັມແຂງໃຫ້ແກ່ລະບົບຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ແລະ ການຕິດຕາມສະພາບອຸຕຸກະເສດ (SANIS) ເພື່ອຊ່ວຍໃນການປັບຕົວເຂົ້າກັບການປ່ຽນແປງດີນຟ້າອາກາດ ແລະ ການຄໍ້າປະກັນສະບຽງອາຫານຢູ່ ສ ປປ ລາວ. ແມ່ນການເພີມການຕັດສີນໃຈ ແລະ ຄວາມສາມາດໃນການວາງແຜ່ນສຳລັບຂະແໜງການກະສິກຳໃນລະດັບຊາດ ແລະ ລະດັບການປ່ຽນຄຸ້ມຄອງໃນ ສ ປປ ລາວ. ຈຸດປະສົງຂອງໂຄການນັ້ນແມ່ນເພື່ອເສີມຂະຫຍາຍຄວາມສາມາດໃນການໂຄງລລວບລວມ, ປະເມີນຜົນ, ວິເຄາະ ແລະ ແບ່ງປັນຂໍ້ມູນສະພາບ ພູມອາກາດ ແລະ ທາງພູມີສາດເພື່ອໃຫ້ສາມາດນຳໃຊ້ໄດ້ໃນການວາງແຜນ ແລະ ການຕັດສີນໃຈ.ໂຄງການນີ້ແມ່ນການສ້າງໂຄງລ້າງພື້ນຖານ ແລະ ມີການຕິຕາມການກວດສອບສະພາບອາກາດ ແລະ ຄວາມສາມາດໃນການຜະລິດແບບຢືນຍັງໂດຍການເພີ່ມປະສິດຕິພາບຂອງຊາວກະສິກອນ ແລະ ຄວາມສາມາດຕໍ່ຕ້ານການປ່ຽນແປງຂອງດີນຟ້າອາກາດ ດັ້ງນັ້ນ, ຊາວກະສິກອນຈະສາມາດແຈ້ງເອົາຄຳຕັດສີນ ກ່ຽວກັບເຕັກໂນໂລຊີ ທີ່ເໝາະສົມທີ່ສຸດ ແລະ ວິທີການທີເໝາະສົມໃນການປະເຊີນໜ້າກັບການປ່ຽນແປງສະພາບອາກາດ. ໃນລະດັບຊາດ, ການຄາດຄະເນໃນອານາຄົດລະບຽບກ່ຽວກັບການແຈກຈ່າຍ ແລະ ການປູກພຶດ ແລະການຍອອມຮັບດ້ານເສດທະກິດສັງຄົມຂອງລະບົບກະສກຳ ແລະ ການປູກພຶດທີ່ຈະມີຜົນກະທົບຕໍ່ການປ່ຽນແປງຂອງສະພາບດີນຟ້າອາກາດ

ຂ່າວລ້າສຸດ

{imagealttext}
05/06/2020
ກົມຄຸ້ມຄອງ ແລະ ພັດທະນາທີ່ດິນກະສິກຳ ໂດຍຮ່ວມມືກັບ ສູນປ້ອງກັນພືດ ຂອງກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ເຊິ່ງນອນໃນແຜນ ກິດ​ຈະ​ກຳຂອງ ໂຄງການສ້າງຄວາມເຂັ້ມ     ອຸ​ຕຸ​ກະ​ເສດ ແລະ ຂໍ້​ມູນຂ່າວສານ (SAMIS) ເພື່ອປັບ​ປຸງການປັບຕົວ  ຕໍ່ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ ແລະ ການຄ້ຳ​ປະ​ກັນສະ​ບຽງອາຫານໃນ ສ​ປ​ປ...
{imagealttext}
27/05/2020
ທີມງາມ ຈາກ ກົມຄຸ້ມຄອງ ແລະ ພັດທະນາທີ່ດິນກະສິກຳ (DALAM)  ປະກອບດ້ວຍຫນ່ວຍງານຕ່າງໆ ອ້ອມຂ້າງຂອງລັດ ທີ່ມາຈາກສູນກາງ   ບັນດາອົງການຈັດຕັ້ງຕ່າງໆ ທີ່ເຮັດວຽກກ່ຽວກັບການປ່ຽນແປງດິນໄຟ້າອາກາດ ໂດຍຜ່ານໂຄງການຕ່າງໆ ເປັນຕົ້ນວ່າ ອົງການ FAO GEF (ອົງການອາຫານແລະການກະເສດແຫ່ງສະຫະປະຊາຊາດ ແລະ ອົງການກອງທຶນໂລກເພື່ອພັດທະນາສິ່ງແວດລ້ອມ) ກໍ່ຄື “ໂຄງການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່...
{imagealttext}
21/05/2020
ການຝຶກອົບຮົມແມ່ນໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ຕໍ່ກັບສະພາບຂອງໂຄວິດ COVID ເຖິງແມ່ນວ່າໃນຊ່ວງເວລາຂອງການກັກຕົວ, ພະນັກງານລັດຖະບານຂອງລາວທີ່ເຮັດວຽກພາຍໃຕ້ໂຄງການຂອງອົງການອາຫານ ແລະ ການກະເສດ (FAO) “ ໂຄງການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ລະບົບຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ແລະ ການຕິດຕາມສະພາບອຸຕຸກະເສດ (SAMIS)” ໄດ້ສືບຕໍ່ການກາ້ວໄປສູ່ການເປັນຜູ້ທີ່ມີຄວາມຊໍານານ ໃນຂົງເຂດພູມອາກາດ-ກະເສດ ແລະ ອຸຕຸ-ກະເສດ. ພະນັກງານຂອງກົມອຸຕຸນິຍົມ ແລະ ອຸທົກກະສາດ (ກອຕທ) ໄດ້ຈັດການຝຶກອົບຮົມໃຫ້ພະນັກງານສະຖານີ...

Publications

Practical handbook for agricultural land cover mapping in the Lao People's Democratic Republic
2020
This handbook presents the detailed steps for national agricultural land cover mapping, conducted with limited resources and budget from design to final validation and production. It covers the technical aspects of 1) selection and preprocess of satellite imagery (both optical and radar), 2) definition of a land cover legend using international standards, 3) the integration with other existing information as well as the analysis of such database in order to assign a thematic classification, 4) the interpretation, 5) the accuracy assessment and 6) the final packaging and publication of results. The handbook focuses on mapping agricultural land, in a complex landscape, such as the one found in Lao PDR, where atmospheric conditions, topographic effects and management makes the classification challenging. The handbook also presents practical examples of the team, software and skill-set required to develop a national land cover dataset. The objective of the document is to provide a working manual to other national teams willing to develop a land cover mapping programme.