FAO in Viet Nam

Đánh giá chứng nhận hộ ấp trứng gia cầm

31/01/2019

Việc điều chỉnh chính sách đòi hỏi sự hợp tác của tất cả các cấp của các bên liên quan, bắt đầu từ cấp cơ sở đến các cơ quan ra quyết định. Với sự hỗ trợ tài chính từ Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) và Bộ Ngoại giao và Thương mại Úc (DFAT), Trung tâm Phòng chống và Kiểm soát khẩn cấp các bệnh động vật lây truyền qua biên giới (ECTAD) của FAO Việt Nam đang hỗ trợ Cục Chăn nuôi tăng cường quản lý rủi ro dọc theo chuỗi thị trường cung ứng sản phẩm chăn nuôi bằng cách phối hợp chặt chẽ với tất cả các cấp của các bên liên quan.

Tại Việt Nam, Cục Chăn nuôi thực hiện dự án “Quản lý rủi ro dựa trên bằng chứng dọc theo chuỗi sản xuất chăn nuôi và thị trường” nhằm tăng cường năng lực cho cán bộ địa phương về đánh giá chứng nhận cơ sở ấp trứng và chăn nuôi gia cầm. Tuy nhiên, các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành sử dụng làm cơ sở cho đánh giá chứng nhận điều kiện vệ sinh thú y chưa phù hợp với các cơ sở ấp nở quy mô nhỏ, dẫn đến mỗi tỉnh sử dụng một văn bản khác nhau.

Để tăng cường quản lý rủi ro dọc theo chuỗi thị trường chăn nuôi, cần có một văn bản thống nhất để làm cơ sở đánh giá chứng nhận cho cơ sở ấp nở quy mô nhỏ. Vì vậy, FAO ECTAD Việt Nam đã hỗ trợ Chi cục Chăn nuôi Thú y Bắc Giang soạn thảo và thí điểm Bảng kiểm cho đánh giá chứng nhận điều kiện vệ sinh thú y cho cơ sở ấp trứng gia cầm quy mô nhỏ tại tỉnh Bắc Giang.

Bảng kiểm và Hướng dẫn sử dụng bảng kiểm được soạn thảo dựa theo chuẩn mực đánh giá là Quyết định 1057 của Bộ NNPTNT về hướng dẫn thực hiện an toàn sinh học tối thiểu tại cơ sở ấp trứng hộ gia đình. FAO ECTAD Việt Nam cũng tổ chức khóa đào tạo cho cán bộ quản lý chăn nuôi của tỉnh Bắc Giang gồm một lớp tập huấn sáu ngày về kỹ năng đánh giá chứng nhận và lớp hai ngày về an toàn sinh học và thực hành tốt trong ấp trứng gia cầm. Tại lớp tập huấn, các học viện - cán bộ quản lý chuyên môn của tỉnh đã thảo luận, góp ý và nhất trí sử dụng Bảng kiểm mà FAO mới dự thảo để thực hành đánh giá hộ ấp trứng gia cầm tại hiện trường. 

“Thông qua góp ý chỉnh sửa của các học viên - cán bộ trực tiếp thực hiện tại địa phương - và thực hành đánh giá thực tế tại hộ ấp nở, Bảng kiểm đã hoàn thiện nội dung kỹ thuật và tính thực tiễn.  Với nhận thức đầy đủ về kiến thức kỹ thuật và quyền sở hữu sáng kiến này của các cán bộ tại tỉnh, chúng tôi có thể tăng cường hỗ trợ chính sách từ tỉnh để Bộ NN&PTNT có thể chấp thuận chính thức cho Bảng kiểm và Hướng dẫn sử dụng bảng kiểm để hoàn thiện quy trình đánh giá chứng nhận điều kiện vệ sinh thú y cho các hộ ấp trứng gia cầm, góp phần tăng cường quản lý rủi ro dọc theo chuỗi sản xuất, thị trường chăn nuôi”, ông Pawin Padungtod, Điều phối viên kỹ thuật cao cấp của FAO ECTAD Việt Nam nói.

Tiếp theo, các cán bộ quản lý đã được tập huấn sẽ tiếp tục tham gia hoạt động của dự án về kiểm tra đánh giá trước và sau cải thiện điều kiện an toàn sinh học tối thiểu đáp ứng các yêu cầu về chứng nhận điều kiện vệ sinh thú y cho 50 cơ sở ấp trứng gia cầm tại tỉnh Bắc Giang. Bảng kiểm và Hướng dẫn sử dụng bảng kiểm mới soạn thảo sẽ được sử dụng cho các đợt kiểm tra đánh giá này.