FAO in Viet Nam

Hội thảo tham vấn ý kiến về dự thảo Kế hoạch cơ cấu lại ngành nông nghiệp

27/11/2020

Hà Nội, Viet Nam.  Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) ngày hôm nay đã tổ chức một Hội thảo tham vấn ý kiến về dự thảo Kế hoạch cơ cấu lại ngành nông nghiệp giai đoạn 2021-2025

Tháng 11 năm 2017, Thủ tướng Chính phủ Việt Nam đã ban hành quyết định phê duyệt Kế hoạch cơ cấu lại ngành nông nghiệp giai đoạn 2017-2020. Sau 7 năm thực hiện Đề án Tái cơ cấu ngành nông nghiệp và 3 năm thực hiện Kế hoạch cơ cấu lại ngành nông nghiệp, lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn đã đạt được những thành tựu đáng kể, bao gồm việc chuyển đổi căn bản từ tập trung vào sản lượng sang chất lượng và nâng cao giá trị gia tăng của sản phẩm.

Tuy vậy, nông nghiệp Việt Nam vẫn đang phải đối mặt với những thách thức to lớn, đòi hỏi phải có những chuyển đổi về mặt cơ cấu để thích nghi với bối cảnh mới do những tác động của biến đổi khí hậu, yêu cầu đối với tính bền vững về mặt xã hội và môi trường, cũng như để nâng cao khả năng cạnh tranh của hàng nông sản Việt Nam ở cả thị trường trong nước và quốc tế. Nhằm đẩy mạnh việc chuyển đổi này, Chính phủ Việt Nam đã giao cho Bộ NN&PTNT xây dựng Kế hoạch cơ cấu lại ngành nông nghiệp giai đoạn 2021-2025. 

FAO đã phối hợp chặt chẽ và hỗ trợ Vụ Kế hoạch của Bộ NN&PTNT trong việc dự thảo và lấy ý kiến góp ý cho Kế hoạch này. Hội thảo tham vấn được tổ chức ngày hôm nay nhằm thảo luận, tiếp thu các ý kiến góp ý và đóng góp của các bên liên quan, bao gồm các cơ quan chính phủ, các đối tác phát triển & tổ chức quốc tế, khu vực tư nhân cũng như các tổ chức phi chính phủ cho kết quả thực hiện Kế hoạch cơ cấu lại ngành nông nghiệp giai đoạn 2017-2020 cũng như dự thảo Kế hoạch cơ cấu lại ngành nông nghiệp giai đoạn 2021-2025.

Các mục tiêu cụ thể của Hội thảo gồm:

• Tham vấn các bên liên quan về kết quả thực hiện Kế hoạch cơ cấu lại ngành nông nghiệp giai đoạn 2017-2020 và đóng góp cho dự thảo Kế hoạch cơ cấu lại ngành nông nghiệp giai đoạn 2021-2025 để tổng hợp, hoàn thiện, trình phê duyệt và đi vào thực hiện Kế hoạch này vào đầu năm 2021;

• Thông tin và huy động sự tham gia của các bên liên quan trong quá trình xây dựng và thực hiện Kế hoạch cơ cấu lại ngành nông nghiệp.

Hội thảo tham vấn có sự tham dự của gần 200 đại biểu, bao gồm lãnh đạo Bộ NN&PTNT, đại diện các Bộ, ngành liên quan, đại diện các đối tác phát triển và tổ chức quốc tế: FAO Việt Nam, các cơ quan Liên hợp quốc, Ngân hàng Thế giới (WB), Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB), Phái đoàn Liên minh Châu Âu (EU), các nhà tài trợ song phương, các tổ chức xã hội dân sự và tổ chức phi chính phủ trong nước, các hiệp hội ngành hàng, các doanh nghiệp, các nhà khoa học, chuyên gia về nông nghiệp, lãnh đạo UBND một số tỉnh/thành phố và đại diện báo chí.