University of Belgrade – Faculty of Agriculture

أتسسسسساسسسس جامعةجبلغربدةج ج ةج م ب ج фaкултет Пољопривредни - Беогрaду у Универзитет)جد مج ّدامعةجبلغربدةج ؤسسساسسةجف معيعةجودميعةجوجهيج 1919،جوهيجوبحدةج نجبلكمع تجبلاسس جبلأجف ملهج جا ج ةج م ب جوف ف طيجبألنشسسسطةجبل معيعةجوبل ميعة/بلبحثعةج ججم التجدمومجبحمل صسسسعرجوب اسسس وبتجبة معة،جوهربدةجبل وبارجوهربدةجبلك وم،ج ودمومجبةعوبن،جوإ برةجبلرت ة،جومح يةجبحمل صسسسعر،جوباجدسسسسةجبلغربدعة،جوفكجولو ع جبألد يةجوبالي سسس جبلغربدي جوف ومجبلكمعة،ج ورةج ا مةجوابل ونج عج جظي تجأخ ىججا لك،ج ج ع جأنشطةجدميعةجوحبثعةج نجخاللجبلبحوثجوبلدربس تجوبملش ريعج بألس سعةجوبل طبع عةجوبل جيويةجوبالس ش رةجوبمل بيبة، جمجععججم التجبإلن ججبلغربديجوبل كجولو ع جبل بئعة.