The Right to Food around the Globe

  Poland

The Constitution of the Republic of Poland does not explicitly guarantee the right to adequate food.

The Republic of Poland has become a State party to the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR) in 1977 by way of ratification.

CONSTITUTIONAL RECOGNITIONS OF THE RIGHT TO ADEQUATE FOOD

National status of international obligations

Article 9: “The Republic of Poland shall respect international law binding upon it.” 

Art. 9: "Rzeczpospolita Polska przestrzega wiążącego ją prawa międzynarodowego."

 

Article 87(1): "The sources of universally binding law of the Republic of Poland shall be: the Constitution, statutes, ratified international agreements, and regulations."

Art. 87(1): "Źródłami powszechnie obowiązującego prawa Rzeczypospolitej Polskiej są: Konstytucja, ustawy, ratyfikowane umowy międzynarodowe oraz rozporządzenia. "

 

Article 91: 
1. After promulgation thereof in the Journal of Laws of the Republic of Poland (Dziennik Ustaw), a ratified international agreement shall constitute part of the domestic legal order and shall be applied directly, unless its application depends on the enactment of a statute.
2. An international agreement ratified upon prior consent granted by statute shall have precedence over statutes if such an agreement cannot be reconciled with the provisions of such statutes.

3. If an agreement, ratified by the Republic of Poland, establishing an international organization so provides, the laws established by it shall be applied directly and have precedence in the event of a conflict of laws."

Art. 91:  
1. Ratyfikowana umowa międzynarodowa, po jej ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej, stanowi część krajowego porządku prawnego i jest bezpośrednio stosowana, chyba że jej stosowanie jest uzależnione od wydania ustawy. 
2. Umowa międzynarodowa ratyfikowana za uprzednią zgodą wyrażoną w ustawie ma pierwszeństwo przed ustawą, jeżeli ustawy tej nie da się pogodzić z umową. 

3. Jeżeli wynika to z ratyfikowanej przez Rzeczpospolitą Polską umowy konstytuującej organizację międzynarodową, prawo przez nią stanowione jest stosowane bezpośrednio, mając pierwszeństwo w przypadku kolizji z ustawami."

Other pertinent provisions for the realization of the right to adequate food

Article 69: “Public authorities shall provide, in accordance with statute, aid to disabled persons to ensure their subsistence.”

Art. 69: "Osobom niepełnosprawnym władze publiczne udzielają, zgodnie z ustawą, pomocy w zabezpieczaniu egzystencji, przysposobieniu do pracy oraz komunikacji społecznej."

INTERNATIONAL INSTRUMENTS

Universal Declaration of Human Rights (UDHR) – 1948

International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR) – 1966

Status: Ratification (1977)

Convention on the Elimination of all forms of Discrimination Against Women (CEDAW) – 1979

Status: Ratification (1980)

Convention on the Rights of the Child (CRC) – 1989

Status: Ratification (1991)

Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD) – 2006

Status: Ratification (2012)

Legislation and policies recognizing the right to adequate food

Guidance on how to progressively realise the human right to adequate food in contexts of national food security has been provided by the Right to Food Guidelines, adopted by the FAO Council and endorsed by the Committee on World Food Security.

Considering that the human right to adequate food can be implemented through a variety of legal and policy actions, we invite you to visit the FAOLEX Country Profile database for a wide-ranging collection of measures that have been taken at national level. Some of the documents you may find are legislation and policies that touch on a number of relevant Guidelines, such as those on Access to resources and assets (Guideline 8), Food safety and consumer protection (Guideline 9), Support for vulnerable groups (Guideline 13) and Natural and human-made disasters (Guideline 16).

Share this page