Право на питание в разных странах мира

  Польша

The Constitution of the Republic of Poland does not explicitly guarantee the right to adequate food.

The Republic of Poland has become a State party to the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR) in 1977 by way of ratification.

CONSTITUTIONAL RECOGNITIONS OF THE RIGHT TO ADEQUATE FOOD

National status of international obligations

Article 9: “The Republic of Poland shall respect international law binding upon it.” 

Art. 9: "Rzeczpospolita Polska przestrzega wiążącego ją prawa międzynarodowego."

 

Article 87(1): "The sources of universally binding law of the Republic of Poland shall be: the Constitution, statutes, ratified international agreements, and regulations."

Art. 87(1): "Źródłami powszechnie obowiązującego prawa Rzeczypospolitej Polskiej są: Konstytucja, ustawy, ratyfikowane umowy międzynarodowe oraz rozporządzenia. "

 

Article 91: 
1. After promulgation thereof in the Journal of Laws of the Republic of Poland (Dziennik Ustaw), a ratified international agreement shall constitute part of the domestic legal order and shall be applied directly, unless its application depends on the enactment of a statute.
2. An international agreement ratified upon prior consent granted by statute shall have precedence over statutes if such an agreement cannot be reconciled with the provisions of such statutes.

3. If an agreement, ratified by the Republic of Poland, establishing an international organization so provides, the laws established by it shall be applied directly and have precedence in the event of a conflict of laws."

Art. 91:  
1. Ratyfikowana umowa międzynarodowa, po jej ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej, stanowi część krajowego porządku prawnego i jest bezpośrednio stosowana, chyba że jej stosowanie jest uzależnione od wydania ustawy. 
2. Umowa międzynarodowa ratyfikowana za uprzednią zgodą wyrażoną w ustawie ma pierwszeństwo przed ustawą, jeżeli ustawy tej nie da się pogodzić z umową. 

3. Jeżeli wynika to z ratyfikowanej przez Rzeczpospolitą Polską umowy konstytuującej organizację międzynarodową, prawo przez nią stanowione jest stosowane bezpośrednio, mając pierwszeństwo w przypadku kolizji z ustawami."

Other pertinent provisions for the realization of the right to adequate food

Article 69: “Public authorities shall provide, in accordance with statute, aid to disabled persons to ensure their subsistence.”

Art. 69: "Osobom niepełnosprawnym władze publiczne udzielają, zgodnie z ustawą, pomocy w zabezpieczaniu egzystencji, przysposobieniu do pracy oraz komunikacji społecznej."

INTERNATIONAL INSTRUMENTS

Universal Declaration of Human Rights (UDHR) – 1948

International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR) – 1966

Status: Ratification (1977)

Convention on the Elimination of all forms of Discrimination Against Women (CEDAW) – 1979

Status: Ratification (1980)

Convention on the Rights of the Child (CRC) – 1989

Status: Ratification (1991)

Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD) – 2006

Status: Ratification (2012)

Законодательство и политика, признающие право на достаточное питание

Рекомендации по постепенной реализации права человека на достаточное питание в контексте национальной продовольственной безопасности содержатся в Руководящие принципы в отношении права на питание, принятых Советом ФАО и одобренных Комитетом по всемирной продовольственной безопасности.

Учитывая, что право человека на достаточное питание может быть реализовано с помощью различных правовых и политических действий, приглашаем вас посетить Страновые профили ФАОЛЕКС, где представлен широкий перечень мер, принятых на национальном уровне. Некоторые из документов, которые можно найти, это законодательство и меры политики, которые затрагивают ряд соответствующих Руководящих указаний, например, о доступе к ресурсам и активам (Руководящее указание 8), безопасности пищевых продуктов и защите потребителей (Руководящее указание 9), поддержке уязвимых групп (Руководящее указание 13) и стихийных бедствий и техногенных катастроф (Руководящее указание 16).

Поделитесь ссылкой на эту страницу