ໂຄງການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ລະບົບຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ແລະ ການຕິດຕາມສະພາບອຸຕຸກະເສດ (ຊາມິສ)

Awareness Raising

Component 3 / INFORMATION MANAGEMENT

Activities under Component 3 will communicate information generated from Components 1 and Component 2 to the different stakeholders at national, provincial, and local levels. This provides knowledge management and dissemination of information and lessons learned for planning, monitoring and evaluation.

At local level, the weather, climate, land resources, and climate-change impact information will be disseminated to farmer groups through established farmer field schools (FFS). The project will ensure that women participate in Farmer Field School programs and ensure that their needs are reflected in the new curriculum.

ການປູກຈິດສໍານຶກ

ອົງປະກອບ 3 / ປ້ອງກັນຂໍ້ມູນ

ໂຄງຮ່າງການເຮັດວຽກທີ່ຈະແຈ້ງສຳລັບການຄຸ້ມຄອງຄວາມຮູ້, ການແລກປ່ຽນ ແລະ ການເຜີຍແຜ່ ແລະ ບົດຮຽນທີ່ໄດ້ຮຽນຮູ້ ແລະ ປະສົບການ ຈະຄືກຜະລິດ ແລະ ຈະຊ່ວຍໃນການພັດທະນາຂອງຍຸດທະສາດການປັບຕົວ ແລະ ການນຳໃຊ້ຂໍ້ມູນ ແລະ ຂໍ້ມູນເຂົ້າໃນນະໂຍບາຍ, ແຜນ ແລະ ຍຸດທະສາດ.
ກິດຈະກຳດັ່ງກ່າວຈະນຳໃຊ້ໂຮງຮຽນຊາວກະສິກອນເພືາອສະແດງໃຫ້ເຫັນການນຳໃຊ້ ແລະ ນຳໃຊ້ຄວາມຮູ້ ແລະ ຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບສະພາບອາກາດ ແລະ ສະຖານທີ່ຍຸດທະສາດການປັບຕົວທີ່ເໝາະສົມສຳລັບເຂດການກະສິກຳ.
ຕົວຊີ້ຈັດ ແລະ ຂໍ້ມູນເບື້ອງພື້ນຖານເປັນຮາກຖານສຳລັບການຕິດຕາມປະເມີນຜົນ ແລະ ລະບັບຕິດຕາມປະເມີນຜົນຈະຖືກພັດທະນາທີຈະຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນຜົນຜົນໄດ້ຮັບ ແລະກິດຈະກຳລະດັບຊາດຂັ້ນແຂວງ ແລະ ຂັ້ນທ້ອງຖີ່ນ.


The project component 3 is specifically designed to facilitate sharing of good practices, lessons and knowledge management. The national level knowledge sharing initiatives integrated as part of the project will provide necessary policy advocacy for integration of good practices and replication in similar areas by provision of additional government funding. The replication and scaling-up is related to efforts to communicate value added information products and agro-advisories to most vulnerable population in Lao PDR.

The component is implemented by District of Natural Resource and Environment office (DONRE) of the Ministry of Natural Resource and Environment (MONRE) and District of Agriculture and Forestry Office (DAFO) of the Ministry of Agriculture and Forest (MAF)

A leaflet describing the activities of component 3 is available here.

Main Outputs:

  • Local application of climate information and location specific adaptation strategies facilitated through Farmer Field Schools (FFS) and through the adoption of a variety of awareness raising and communication methods.
  • Knowledge and information sharing workshops conducted and best practices, key lessons disseminated via publications, project websites and others to facilitate wider awareness and utilization in other climate sensitive sectors
  • Project M&E system established to monitor activities and outputs systematically at all levels (national, provincial and local) and outcomes evaluated.