ໂຄງການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ລະບົບຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ແລະ ການຕິດຕາມສະພາບອຸຕຸກະເສດ (ຊາມິສ)

ຄູ່ຮ່ວມມື

ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິງແວດລ້ອມ (MONRE)

 • ກົມອຸຕຸນິຍົມ ແລະ ອຸທົກກະສາດ (DMH) - ອົງການນຳພາຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ
 • ກົມຄຸ້ມຄອງຄຸນນະພາບ ແລະ ສົງເສີ່ມສິງແວດລ້ອມ
 • ກົມຄຸ້ມຄອງໄພພິບັດແຫ່ງຊາດ ແລະ ການ ປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ
 • ໂຄງການສະໜັບສະໜູນການຄຸ້ມຄອງສິງແວດລ້ອມ
 • ກົມແຜນການ ແລະ ການພັດທະນາດິນ

ກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ (MAF)

 • ກົມຄຸ້ມຂອງທີ່ດິນກະສິກຳ (DALaM) - ອົງການນໍາໜ້າປະຕິບັດສໍາລັບອົງປະກອບ 2
 • ກົມແຜນການ ແລະ ການຮ່ວມມື (DoPC)
 • ສູນສະທິຕິ ແລະ ຂໍ້ມູນຂ່າວສານ
 • ກົມປ່າໄມ້
 • ສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ່ແຫ່ງຊາດ, ພະແນກຄຸ້ມຄອງການຄົ້ນຄວ້າ

ຄູ່ຮ່ວມງານທີ່ສຳຄັນກັບການເຊື່ອມໂຍງກັບການເຊື່ອມຕໍ່ກັບໂຄງການແລະໂຄງການທີ່ດຳເນີນປະຕິບັດການຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງຢູ່:

ຄູ່ຮ່ວມງານໃນທ້ອງຖີ່ນ ແລະ ພາກສ່ວນໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດໂດຍສະເພາະ

 • ຫ້ອງການກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ແຂວງ ຂອງ (PAFO)
 • ຫ້ອງການກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ເມືອງ ຂອງ (DAFO)