ໂຄງການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ລະບົບຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ແລະ ການຕິດຕາມສະພາບອຸຕຸກະເສດ (ຊາມິສ)

SAMIS ແມ່ນຫຍັງ?

ໂຄງການສ້າງຄວາມເຂັມແຂງໃຫ້ແກ່ລະບົບຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ແລະ ການຕິດຕາມສະພາບອຸຕຸກະເສດ (SANIS) ເພື່ອຊ່ວຍໃນການປັບຕົວເຂົ້າກັບການປ່ຽນແປງດີນຟ້າອາກາດ ແລະ ການຄໍ້າປະກັນສະບຽງອາຫານຢູ່ ສ ປປ ລາວ. ແມ່ນການເພີມການຕັດສີນໃຈ ແລະ ຄວາມສາມາດໃນການວາງແຜ່ນສຳລັບຂະແໜງການກະສິກຳໃນລະດັບຊາດ ແລະ ລະດັບການປ່ຽນຄຸ້ມຄອງໃນ ສ ປປ ລາວ. ຈຸດປະສົງຂອງໂຄການນັ້ນແມ່ນເພື່ອເສີມຂະຫຍາຍຄວາມສາມາດໃນການໂຄງລລວບລວມ, ປະເມີນຜົນ, ວິເຄາະ ແລະ ແບ່ງປັນຂໍ້ມູນສະພາບ ພູມອາກາດ ແລະ ທາງພູມີສາດເພື່ອໃຫ້ສາມາດນຳໃຊ້ໄດ້ໃນການວາງແຜນ ແລະ ການຕັດສີນໃຈ.ໂຄງການນີ້ແມ່ນການສ້າງໂຄງລ້າງພື້ນຖານ ແລະ ມີການຕິຕາມການກວດສອບສະພາບອາກາດ ແລະ ຄວາມສາມາດໃນການຜະລິດແບບຢືນຍັງໂດຍການເພີ່ມປະສິດຕິພາບຂອງຊາວກະສິກອນ ແລະ ຄວາມສາມາດຕໍ່ຕ້ານການປ່ຽນແປງຂອງດີນຟ້າອາກາດ ດັ້ງນັ້ນ, ຊາວກະສິກອນຈະສາມາດແຈ້ງເອົາຄຳຕັດສີນ ກ່ຽວກັບເຕັກໂນໂລຊີ ທີ່ເໝາະສົມທີ່ສຸດ ແລະ ວິທີການທີເໝາະສົມໃນການປະເຊີນໜ້າກັບການປ່ຽນແປງສະພາບອາກາດ. ໃນລະດັບຊາດ, ການຄາດຄະເນໃນອານາຄົດລະບຽບກ່ຽວກັບການແຈກຈ່າຍ ແລະ ການປູກພຶດ ແລະການຍອອມຮັບດ້ານເສດທະກິດສັງຄົມຂອງລະບົບກະສກຳ ແລະ ການປູກພຶດທີ່ຈະມີຜົນກະທົບຕໍ່ການປ່ຽນແປງຂອງສະພາບດີນຟ້າອາກາດ

ຂ່າວລ້າສຸດ

{imagealttext}
27/11/2023
The Department of Meteorology and Hydrology of the Ministry of Natural Resources and Environment, with support from the Food and...
{imagealttext}
06/12/2022
The Ministry of Natural Resources and Environment, in collaboration with the Food and Agriculture Organization of the United Nations and...
{imagealttext}
18/11/2022
ທີ່ປຶກສາເອກະລາດສາມທ່ານ ຖືກຈ້າງຈ້າງໂດຍ FAO, ກໍາລັງດໍາເນີນການທົບທວນພາຍນອກກ່ຽວກັບຜົນໄດ້ຮັບສຸດທ້າຍຂອງໂຄງການ. ທີມງານແມ່ນປະກອບດ້ວຍຜູ້ນໍາທີມງານຕ່າງປະເທດຫນຶ່ງຄທ່ານ; ຜູ້ຊ່ຽວຊານດ້ານວິຊາການຫນຶ່ງທ່ານ ແລະ ພະນັກງານໂຄງການ ແລະ ທີ່ປຶກສາຄົນລາວຫໜຶ່ງທ່ານ. ຍ້ອນຄວາມຊັບຊ້ອນຂອງໂຄງການ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວທີ່ຫຼາກຫຼາຍ, ທີມງານຈຶ່ງໄດ້ຕິດຕໍ່ພົວພັນກັບບັນດາຄູ່ຮ່ວມໂຄງການຢູ່ອີຕາລີ, ເກົາຫຼີໃຕ້, ໄທ ແລະ ຫວຽດນາມ. ທີມງານຍັງໄດ້ພົວພັນກັບໜ່ວຍງານຕ່າງໆຂອງລັດຖະບານຢູ່ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ,...

Publications

ການຄົ້ນຫາອະນາຄົດຂອງກ້ວຍ
2023
ປຶ້ມຄູ່ມືດັ່ງກ່າວໄດ້ນຳສະເໜີຜົນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກິດຈະກໍາພາຍໃຕ້ໂຄງການ “ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ລະບົບຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ແລະ ການຕິດຕາມສະພາບອຸຕຸກະເສດ (ຊາມິສ) ເພື່ອຊ່ວຍໃນການປັບຕົວເຂົ້າກັບການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ ແລະ ການຄໍ້າປະກັນສະບຽງອາຫານຢູ່ ສປປ ລາວ” ແລະ “ຜະລິດຕະພັນກະສິກຳແບບຍືນຍົງໃນຮູບແບບກະສິກຳສະຫຼາດດ້ານສະພາບພູມອາກາດ ແລະ ນິເວດກະສິກຳ”. ໃນແຜ່ນພັບ, ແຜນທີ່ເລື່ອງລາວຂອງລະບົບການຜະລິດກ້ວຍແມ່ນໄດ້ຖືກວິເຄາະໂດຍໃຊ້ແຜນທີ່ຄວາມເຫມາະສົມພືດໃນອະນາຄົດຂອງການກຳນົດຂອບເຂດນິເວດກະສິກຳ ແລະ ເຄື່ອງມືວິເຄາະການເບິ່ງລ່ວງໜ້າຫຼາຍອັນ. ອົງປະກອບທັງຫມົດຂອງລະບົບຕ່ອງໂສ້ມູນຄ່າຂອງພືດແມ່ນຖືກກໍານົດ, ເຊັ່ນດຽວກັນກັບຄວາມສ່ຽງ ແລະ ໂອກາດໃນປະຈຸບັນ ແລະ ໃນອະນາຄົດ. ອີງຕາມການວິເຄາະເຫຼົ່ານີ້, ຄໍາແນະນໍາດ້ານນະໂຍບາຍທີ່ປະກອບດ້ວຍການປະຕິບັດ ແລະ ຍຸດທະສາດທີ່ສະເຫນີໄດ້ຖືກອະທິບາຍຢ່າງລະອຽດໃນຮູບແບບຂອງເສັ້ນທາງແຜນການປະຕິບັດງານ. ແຜນທີ່ເລົ່າເລື່ອງນີ້ແມ່ນຜະລິດໂດຍຜູ້ຊ່ຽວຊານລະດັບຊາດ ແລະ ໄດ້ຮັບການຢືນຢັນ ແລະ ທົດສອບຢູ່ພາກສະໜາມ ແລະ ກອງປະຊຸມຜູ້ຊ່ຽວຊານລະດັບຊາດ, ລວມທັງຜູ້ຊ່ຽວຊານທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ບັນດາພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງຕ່າງໆເຂົ້າຮ່ວມ, ລວມທັງຊາວກະສິກອນ ແລະ ພາກເອກະຊົນ. ຜູ້ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດໂດຍກົງຈາກແຜ່ນພັບນີ້ຄວນຈະເປັນຜູ້ນຳໃຊ້ນະໂຍບາຍ ແລະ ຕັດສິນໃຈໃນລະດັບທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ລະດັບຊາດ.