FAO საქართველოში

პუბლიკაციები და დოკუმენტები

FAO და საქართველო - სოფლის კეთილდღეობა, სურსათის უკეთესი სისტემებისა და კლიმატის ცვლილებასთან ბრძოლა

FAO-ს დახმარების პროგრამა საქართველოში გაწერილია 2021-2025 წლების FAO-ს ჩარჩო ხელშეკრულებაში (CPF) და შეესაბამება გაეროს მდგრადი განვითარების თანამშრომლობის ჩარჩო ხელშეგრულებას საქართველოსთვის (UNSDCF). FAO-ს, საქართველოში ჩამოაქვს საერთაშორისო ექსპერტიზა და გამოცდილება, რათა დაეხმაროს საქართველოს მთავრობას პრიორიტეტული მიმართულებების განვითარებაში.

თხილის მხარდი ინდუსტრიის ხელშეწყობა საქართველოში, სანიმუშო სასოფლო-სამეურნეო პრაქტიკის გამოყენებით

პუბლიკაცია წარმოადგენს სახელმძღვანელოს თხილის მწარმოებელი ფერმერებისთვის საქართველოში. წიგნი იწყება სანიმუშო სასოფლო სამეურნეო პრაქტიკების ზოგადი მიმოხილვითა და პრინციპებით, გრძელდება საქართველოს თხილის სექტორის მიმოხილვით, შემდეგ კი, სიღრმისეულად ფარავს თხილის წარმოების ყველა ასპექტს. განსაკუთრებული ყურადღება ეთმობა ბაღის მოწყობას, სხვლას, სასუქების შეტანას, მიწისა და მცენარის ანალიზს, ირიგაციას, მავნებლებისა და დაავადებების მართვას, მოსავლის აღებასა და მოსავლის აღების შემდგომ პრაქტიკებს.

ბოსტნეულის (პომიდორი, წიწაკა, კომბოსტო, ბროკოლი) მოყვანის სანიმუშო სასოფლო-სამეურნეო პრაქტიკა

პუბლიკაცია წარმოადგენს სახელმძღვანელოს ბოსტნეულის (პომიდორი, წიწაკა, კომბოსტო, ბროკოლი) მწარმოებელი ფერმერებისთვის საქართველოში. წიგნი იწყება სანიმუშო სასოფლო სამეურნეო პრაქტიკების ზოგადი მიმოხილვითა და პრინციპებით, გრძელდება საქართველოს ბოსტნეულის სექტორის მიმოხილვით, შემდეგ კი, სიღრმისეულად ფარავს პომიდვრის, წიწაკის, კომბოსტოს და ბროკოლის წარმოების ყველა ასპექტს. განსაკუთრებული ყურადღება ეთმობა მიწის მომზადებას, ირიგაციას, მავნებლებისა და დაავადებების მართვას, მოსავლის აღებასა და მოსავლის აღების შემდგომ პრაქტიკებს.

საქართველოს მუშაობა მდგრადი განვითარების მიზნების (SDGs) მისაღწევად

საქართველოში სოფლის მეურნეობის განვითარების 2015–2020 წლების სტრატეგია მიზნად ისახავს ისეთი გარემოს შექმნას, რომელიც გაზრდის კონკურენტუნარიანობას სასოფლო-სამეურნეო სასურსათო სფეროში, ხელს შეუწყობს მაღალი ხარისხის სასოფლო-სამეურნეო წარმოების სტაბილურ ზრდას, უზრუნველყოფს სურსათის უვნებლობას და უსაფრთხოებას და აღმოფხვრის სოფლად არსებულ სიღარიბეს სასოფლო-სამეურნეო და სოფლის რეგიონების მდგრადი განვითარების გზით. საქართველოს 2017-2020 წლების სოფლის განვითარების სტრატეგია მოიცავს სამ პრიორიტეტულ მიმართულებას: ეკონომიკასა და კონკურენტუნარიანობას, სოციალური პირობებსა და ცხოვრების დონეს, გარემოს დაცვასა და ბუნებრივი რესურსების მდგრად მართვას. მგმ-ებთან დაკავშირებულ მიზნებსა და ინდიკატორებს შეუძლია დიდწილად ხელი შეუწყოს ამ ორი მთავარი სტრატეგიის განხორციელების პროცესის გაზომვასა და მონიტორინგს. 

სურსათის უვნებლობისა და კვების რეგიონალური მიმოხილვა ევროპასა და შუა აზიაში 2019 წ.

ეს ანგარიში მომზადდა ხორვატიაში, უნგრეთსა და პოლონეთში სურსათის ხარისხის პოლიტიკის განხორციელების შესახებ სამი ყოვლისმომცველი ანგარიშის საფუძველზე. მასში ხაზგასმულია ისეთი საკითხები, რომლებიც წარმოადგენდა (ან ჯერაც წარმოადგენს) ამ ქვეყნებში გეოგრაფიული აღნიშვნების დაცვისა და ხარისხიანი საკვები პროდუქტების განვითარების ეფექტური სისტემის შექმნის ძირითად ასპექტებს. როგორც ასეთი, ის შეიძლება შეფასდეს როგორც ეტალონი იმ ქვეყნებისათვის, რომლებიც აპირებენ სურსათის ხარისხის ეროვნული პოლიტიკის მომზადებას, განხორციელებას ან რეფორმირებას.

გეოგრაფიული აღნიშვნის სქემები ხორვატიაში, უნგრეთსა და პოლონეთში

ეს ანგარიში მომზადდა ხორვატიაში, უნგრეთსა და პოლონეთში სურსათის ხარისხის პოლიტიკის განხორციელების შესახებ სამი ყოვლისმომცველი ანგარიშის საფუძველზე. მასში ხაზგასმულია ისეთი საკითხები, რომლებიც წარმოადგენდა (ან ჯერაც წარმოადგენს) ამ ქვეყნებში გეოგრაფიული აღნიშვნების დაცვისა და ხარისხიანი საკვები პროდუქტების განვითარების ეფექტური სისტემის შექმნის ძირითად ასპექტებს. როგორც ასეთი, ის შეიძლება შეფასდეს როგორც ეტალონი იმ ქვეყნებისთვის, რომლებიც აპირებენ სურსათის ხარისხის ეროვნული პოლიტიკის მომზადებას, განხორციელებას ან რეფორმირებას. 

ნადირობისა და ტყით სარგებლობის ტრადიციები ძველ საქართველოში 

ალბომი მომზადდა გაეროს სურსათისა და სოფლის მეურნეობის ორგანიზაციის (FAO) და საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ტექნიკური თანამშრომლობის მიმდინარე პროექტის „ველური ბუნების მდგრადი მართვის შესაძლებლობების გაძლიერება“ ფარგლებში, კორნელი კეკელიძის სახელობის საქართველოს ხელნაწერთა ეროვნულ ცენტრთან თანამშრომლობის პირობებში.

 

 

გენდერი, სოფლის მეურნეობა და სოფლის განვითარება საქართველოში

FAO-ს განზრახული აქვს, შეამციროს გენდერული უთანასწორობა თავისი ინტერვენციების მეშვეობით და ეს გენდერული შეფასება მომზადდა მისი უფრო ფართომასშტაბიანი ღონისძიებების ფარგლებში, რომლებიც მიმართულია მტკიცებულებებისა და ცოდნის შექმნაზე მისი გენდერული თანასწორობის პოლიტიკის შესაბამისად. ამ შეფასებაში ხაზგასმულია საქართველოში გენდერულ, სოფლის მეურნეობისა და სოფლის განვითარების სფეროში არსებული გამოწვევები, ხარვეზები და პრაქტიკები, რომლებიც საჭიროებს განხილვას პოლიტიკის შემქმნელებისა და პროექტის მენეჯერების მიერ გადაწყვეტილების მიღების პროცესში. ასევე, განვითარებაზე ორიენტირებული ინტერვენციების განხორციელებისას.

 

 

სურსათის უსაფრთხოებისა და კვების მდგომარეობა მსოფლიოში 2018 წ.

ანგარიშში ნათქვამია, რომ კლიმატის ცვალებადობა და ექსტრემალური მოვლენები ამ ზრდის მთავარი მამოძრავებელი ფაქტორებია, კონფლიქტებთან და ეკონომიკურ ვარდნებთან ერთად, და ისინი ქმნის შიმშილისა და არასაკმარის კვების აღმოფხვრის კუთხით მიღწეული შედეგების გაქარწყლებისა და უკუქცევის საფრთხეს. SOFI 2018 ავლენს „ნულოვანი შიმშილისაკენ“ მიმავალ გზაზე არსებულ ახალ გამოწვევებს და სახავს 2030 წლისათვის მიზნების მისაღწევად საჭირო გადაუდებელ მოქმედებებს.

 

 

მსოფლიოს ტყეების მდგომარეობა 2018 წ.

ანგარიშში მსოფლიოს ტყეების მდგომარეობის შესახებ ასახულია ტყეების მდგომარეობა, ბოლოდროინდელი მნიშვნელოვანი პოლიტიკური და ინსტიტუციური მოვლენები და ტყის სექტორთან დაკავშირებული ძირითადი საკითხები. იგი უზრუნველყოფს ფართომასშტაბიან წვდომას აქტუალურ, სანდო და პოლიტიკასთან დაკავშირებულ ინფორმაციაზე, რათა ხელი შეეწყოს ინფორმირებულ დისკუსიასა და გადაწყვეტილების მიღებას ამ საკითხთან დაკავშირებით.

 

 

გლობალური ტყის რესურსების შეფასება 2015 წ.

სახელმწიფო ტყის ფონდში დომინირებს საშუალო ასაკის ლოტების 33,4%, მწიფე და უძველესი ლოტების 35,4%, რაც მიუთითებს სანიტარული და გაახალგაზრდავებაზე მიმართული კომპლექსური ღონისძიებების გატარების აუცილებლობაზე. სატყეო ფონდის მონაცემებით, ტყით დაფარული ტერიტორიების უდიდესი ნაწილი წარმოდგენილია წიფლის სახეობებით (დაახლოებით 50%). მუხა, ფიჭვი, ნაძვი, რცხილა და ხის სხვა სახეობები და ბუჩქები ასევე განლაგებულია ძალიან მნიშვნელოვან ადგილებში. ქართული ტყეები მდიდარია სხვა ხის რესურსებით, კერძოდ, მერქნიანი და უმერქნო მცენარეების პროდუქტებით და სხვა რესურსით (მათ შორის, სამკურნალო მცენარეებით, სოკოებითა და სხვ.).

 

 

აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნებში სოფლის მეურნეობისა და სოფლის განვითარების სექტორების შეფასება.

სოფლის მეურნეობისა და სოფლის რეგიონების ეკონომიკური სექტორების ზოგად შეფასებას გადამწყვეტი მნიშვნელობა ექნება ქვეყნების სოფლის მეურნეობისა და სოფლის განვითარების სათანადო სტრატეგიების შემუშავებისათვის. ეს კვლევები ხელს შეუწყობს სექტორში სიტუაციის შეფასებას, მიზნობრივი ქვე-სექტორებისა და მათი პრიორიტეტულობის განსაზღვრას, ინტერვენციის სფეროებისა და ბენეფიციარების გამოვლენას ადგილობრივ საჯარო და კერძო დაინტერესებულ მხარეებთან კონსულტაციის საფუძველზე.