FAO and Türkiye Partnership

Project Brochures

01/01/2021
FISHCap Projesi, gıda güvenliğini desteklemek için sürdürülebilir balık üretimi için tatlı su kaynaklarının sürdürülebilir kullanımı, yönetimi, korunması ve geliştirilmesini etkin bir şekilde ele almak için bölgesel kapasiteleri artırmayı amaçlamaktadır. Projenin hedef ülkeleri Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan, Türkiye, Türkmenistan ve Özbekistan'dır.

21/12/2020
Проект Fishcap направлен на наращивание регионального потенциала для эффективного решения вопросов в области устойчивой эксплуатации, управления, защиты и развития пресноводных ресурсов для устойчивого производства рыбы в поддержку безопасности пищевых продуктов. Целевыми странами проекта являются Азербайджан, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Турция, Туркменистан и Узбекистан. 

21/12/2020
Fishcap Project aims to increase regional capacities to effectively address the sustainable exploitation, management, protection and development of freshwater resources for sustainable fish production in support of food safety. Target countries of the project are Azerbaijan, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan, Turkey, Turkmenistan and Uzbekistan. 

18/12/2020
Проект, финансируемый правительством Турецкой Республики, направлен на оказание помощи Азербайджану, Казахстану, Кыргызстану, Таджикистану, Туркменистану, Турции и Узбекистану в разработке мер по сокращению продовольственных потерь и пищевых отходов.

18/12/2020
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti tarafından finanse edilen proje, gıda kaybını ve israfı azaltmak için Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan, Türkiye, Türkmenistan ve Özbekistan'ın önlemler geliştirmesine yardımcı olmayı amaçlamaktadır. 

1 2

Share this page