FAO Türkiye

Programlar ve Projeler

Ülke Programlama Çerçevesi (CPF) Türkiye 2016-2020 öncelikleri:

CPF; FAO ile Türkiye Hükümeti’nin iş birliği yapacağı ve FAO’nun destek sunacağı yukarıda bahsedilen üç öncelikli alanı belirliyor ve yenilikçi uluslararası en iyi uygulamaları ve küresel standartları 2016-2020 arasındaki beş yıllık dönemde ulusal ve bölgesel uzmanlıkla bir araya getiriyor. Bu kapsamda, ülkenin tarım politikalarına ilişkin uzun vadeli kalkınma ve strateji planları, doğal kaynak yönetimi ve kırsal kesimde yaşayan insanların kendi mahallelerindeki yaşam ve çalışma koşullarının iyileştirilmesi yer alıyor.

1. Öncelik: Gıda ve Beslenme Güvenliği ve Gıda Güvenilirliği

2015 yılında G20 Türkiye Başkanlığı sırasında gıda ve beslenme güvenliği ve gıda güvenilirliği en önemli öncelik olarak vurgulanmış ve Türkiye, 2014 yılında G20 Gıda Güvenliği ve Beslenme Çerçevesinin onaylanmasını desteklemiştir.

Bu bağlamda, bu öncelikli alanın birincil çıktısı, gıda bulunabilirliği, erişilebilirlik dahil gıda güvenliğini iyileştirmek ve sürdürülebilir doğal kaynak yönetimi teknolojileri ile yenilikçi üretim teknolojileri ve yöntemlerinin yayılmasını teşvik etmektir.

2.Öncelik: Sürdürülebilir Orman ve Balıkçılık/Doğal Kaynak Yönetimi

Türkiye, iklim değişikliğinin etkilerine en açık bölgede yer almaktadır. İklim değişikliğiyle ilişkili belirtilerin Türkiye'de suyla ilgili çeşitli sosyal ve biyofiziksel süreçleri etkileyeceği tahmin edilmektedir: Yerüstü su kaynaklarında olası bölgesel farklılıklar; olası sel ve kuraklık koşulları, rezervuar/depolama ve hidroelektrik üretim potansiyeli; sulama rehabilitasyonu ve modernizasyonu ile yeraltı suyu beslemesi.

İklim değişikliğinin, yarı kurak bölgelerde azalan yağışlar, artan sıcaklıklar ve sulanan alanlarda su kaynakları üzerindeki kısıtlamalar nedeniyle tarımsal üretimi etkileyeceği ve verimi azaltacağı tahmin edilmektedir. Ayrıca üretim modellerinde değişikliklerin, ithalat gereksinimlerinde ve gıda fiyatlarında artışların, ihracatta ve refahta düşüşlerin yaşanabileceği tahmin edilmektedir.

Bu öncelikli alanın birincil çıktıları, doğal kaynakların ve ormanların korunması, iyileştirilmesi ve sürdürülebilir kullanımının sağlanması, tarım ve ormancılık sektörlerinde iklim değişikliği etkilerine uyum sağlanması ve bunların azaltılması, afetlere ve krizlere karşı dayanıklılığın arttırılmasıdır. Bu kapsamda, orman kaynaklarının sürdürülebilir yönetimini geliştirmek üzere, ormancılık ile ilgili stratejik planlarda sürdürülebilir orman yönetimine ilişkin ulusal kriterlerin ve göstergelerin güncellenmesi, ormancılık bilgi sisteminin güçlendirilmesi için temel olarak ulusal orman envanterinin geliştirilmesi ve çok işlevli ekosistem tabanlı orman yönetimi planlamasının sağlanması teşvik edilecek ve ele alınacaktır. Yukarıda bahsedilen sonuçları elde etmek için gerçekleştirilecek temel faaliyetlerden bazıları şöyledir: ilgili kuruluşların kurumsal kapasitesinin güçlendirilmesi, eğitim ve farkındalık arttırma faaliyetleri ve programları, strateji geliştirme, doğrudan dahil olan kurumlara teknik yardım sağlama ve ulusal eylem programının uygulanmasına yönelik izleme ve değerlendirme sistemi geliştirme.

3. Öncelik: Kamu ve Özel Sektörlerin Kurumsal Kapasitelerinin Geliştirilmesi

Üçüncü öncelikli alan kurumsal kapasitenin geliştirilmesi amacıyla oluşturulmuştur. Bu kapsamda çiftçi örgütlerinin güçlendirilmesi için teknik yardım sağlanacak, kamu kurumlarına yönelik eğitim programları hazırlanacak, daha etkili karar almak için ulusal ve uluslararası tarım verilerine ve pazar eğilimlerine ilişkin izleme ve analitik sistemi geliştirilecek ve son olarak, tarımsal destek politikalarının etkinliğini analiz etmek ve arttırmak için teknik yardım sağlanacak. Kırsal kesimde yaşayan kadınlar ve erkekler, tarımsal istihdam olanakları ve kırsal geçim kaynaklarına erişimde farklı engellerle karşılaşabileceğinden, hem kurumlara hem de çiftçilere yönelik eğitim programlarında toplumsal cinsiyete duyarlı bir yaklaşıma ihtiyaç vardır. Eğitim, öğretim ve becerilerdeki toplumsal cinsiyet farklılıkları, işgücü piyasasındaki toplumsal cinsiyet ayrımcılığı, hareket kısıtlılığı ve basmakalıp toplumsal cinsiyet söylemleri, kadınların geçim kaynakları seçeneklerini doğrudan sınırlandırmaktadır. Kadınlara toplumsal cinsiyete duyarlı kaliteli bilgi, faaliyet ve iş becerileri sağlanarak, kırsal alanlarda toplumsal cinsiyet eşitliğine katkıda bulunulacaktır. FAO, bu öncelik ile ilgili faaliyetleri yürütürken toplumsal cinsiyet farklılıklarını dikkate alacaktır.

Bu bağlamda FAO, sürdürülebilir orman ve doğal kaynaklar yönetimi ve gıda güvenirliği ile ilgili farklı alanlarda kurumsal ve teknik kapasiteyi geliştirmek, tarım, balıkçılık ve romancılık alanında hem çiftçilere doğrudan destek sağlayarak hem de becerileri ve yayım hizmetlerini, yerel yönetimleri ve ulusal kurumları güçlendirerek kadın ve erkeklerin güçlenmesini kolaylaştırmak için uygun olan devlet dışı aktörler de dahil ilgili kurumlarla çalışmalar yürütmektedir.

Bu öncelik alanı kapsamındaki iş birliği, göçü etkin bir şekilde yönetmek için kamu sektörünün kapasitesini güçlendirmeye de açıktır. Ayrıca, iş birliği sonucunda, toplumsal cinsiyete duyarlı bir kırsal sosyal politikanın mevcut sosyal koruma politikalarına entegre edilmesini, e-tarım stratejisi kavramı ve güçlendirilmiş danışmanlık ve yayım hizmetleri dahil olmak üzere devlet kurumları, STK'lar ve özel sektör arasında iş birliği ve koordinasyonun arttırılmasını sağlamak da amaçlamaktadır;

Teknik İş birliği Çerçevesi (TCP)

Teknik İş birliği Programı (TCP) çerçevesinde, FAO’nun teknik uzmanlığının hedefli, kısa vadeli, katalitik ve sürdürülebilir yardım yoluyla Üyelerine sunulması amaçlanmaktadır. Teknik yardım ile, tarım, balıkçılık, ormancılık ve kırsal geçim kaynakları alanlarındaki teknik zorluklar ele alınmaktadır.

FAO Türkiye şu anda CPF 2016-2020'de belirlenen öncelikli alanlar için, ağırlıklı olarak ulusal tarım yayım sisteminin kapasitelerini iyileştirmek, sürdürülebilir toprak yönetiminde kapasite geliştirmek, sürdürülebilir tarım için entegre arazi kullanım planının geliştirilmesini desteklemek ve Tarım ve Orman Bakanlığı'nın SKA'ların uyumlaştırılması, uygulanması ve izlenmesi konusundaki farkındalığını ve kapasitesini arttırmak için teknik yardım sağlamaktadır.

FAO Türkiye ayrıca, gıda kaybı sorununu çözmek ve Suriye krizinden etkilenen mülteciler ve ev sahibi topluluklar için erişimin iyileştirilmesini sağlamak için gıda değer zincirinin aktörleri arasındaki diyaloğu ve iş birliğini güçlendirmeye odaklanan teknik yardım sağlamaktadır.