ໂຄງການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ລະບົບຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ແລະ ການຕິດຕາມສະພາບອຸຕຸກະເສດ (ຊາມິສ)

ໂຄງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ

 • ການປັບຕົວເຂົ້າກັບການປ່ຽນດິນຟ້າອາກາດ (CAWA) ຢູ່ ສປປ ລາວ
 • ໂຄງການການຄຸ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນນ້ຳແບບປະສົມປະສານຂອງລຸ່ມແມ່ນ້ຳຂອງ (Mekong-IWRMP)
 • ໂຄງການບັນເທົາ ແລະ ຄຸ້ມຄອງໄພແຫ້ງແລ້ງແລະໄພນ້ຳຖ້ວມ ຂອງລຸມແມ່ນ້ຳຂອງ (FMMP) ຂອງ ADB 2013-2019
 • ໂຄງການເພີ່ມປະສິດຕິພາບການຜະລິດແລະການຄຸ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດແບບຍືນຍົງ (6/2009-12/2015)
 • ການລິເລີ່ມກ່ຽວກັບການປັບຕົວແລະການປ່ຽນແປງສະພາບດິນຟ້າອາກາດຂອງອົງການແມ່ນ້ຳຂອງ
 • ການປັບປຸງອຸປະກອນແລະສິງອຳນວຍຄວາມສະດວກກ່ຽວກັບການບໍລິການທາງດ້ານອຸຕຸນິຍົມແລະອຸທົກກະສາດ ຢູ່ ສປປ ລາວ
 • ໂຄງການຂະແໜງການພື້ນທີ່ໂຄງລາງທາງດ້ານກະສິກຳແລະເສດຖະກິດ ພາກຕາເວັນອອກ-ຕາເວັນຕົກ ຂອງລຸມພາກພື້ນແມ່ນ້ຳຂອງ (4/2013-3/2019)
 • ໂຄງການເພີ່ມປະສິດຕິພາບການຜະລິດແລະການຄຸ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດແບບຍືນຍົງ ສະໜັບສະນູນຈາກ ADB
 • ແນວທາງນະໂຍບາຍທີ່ມີຄວາມບໍ່ພໍໃຈໃນການແກ້ໄຂຄວາມສຽງ ແລະ ຄວາມທຸກຍາກຢູ່ໃນລະດັບປະເທດ
 • ການລິເລີ່ມກ່ຽວກັບການປັບຕົວແລະການປ່ຽນແປງສະພາບດິນຟ້າອາກາດຂອງອົງການແມ່ນ້ຳຂອງ (CCAI)
 • ການສົງເສີມການສຶກສາທາງດ້ານສິງແວດລ້ອມທີ່ກ່ຽວກັບຊັບພະຍາກອນອາກາດ (Pro Ceed)
 • ການຕອບສະໜອງກ່ຽວກັບການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ (GAP-CC)
 • ການພັດທະນາຍຸດທະສາດການປັບປຸງການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດທີ່ມີຫຼາຍລະດັບການສ້າງຊຸມຊົນຢູ່ໃນສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ແຫ່ງຊາດ ຢູ່ປະເທດກຳປູເຈຍ, ສປປ ລາວ, ບັງກາລະເດດ ແລະ ອິນເດຍ
 • ການປັບປຸງແບບຍືນຍົງຂອງພາກສ່ວນກະຊິກຳ ຢູ່ ສປປ ລາວ ຕໍ່ຜົນກະທົບກັບການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ ພາຍໃຕ້ UNDP ແລະ NAFRI GEF LDCF
 • ຜົນກະທົບທີ່ອາດເກີດຂື້ນຂອງການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ ໃນການນຳໃຊ້ທີ່ດິນ ຢູ່ ສປປ ລາວ, ສູນສຳລັບການກະສິກຳສາກົນເຂດຮ້ອນ (CIAT) GIZ/LMRP
 • ການຄຸ້ມຄອງຄວາມສຽງດ້າານກະສິກຳ ພ້ອມກັບສະຖານທີການສາທິດ ຢູ່ ສປປ ລາວ, ດິໂດເນເຊຍ ແລະ ບາງກາລະເດດ IFAD