ໂຄງການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ລະບົບຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ແລະ ການຕິດຕາມສະພາບອຸຕຸກະເສດ (ຊາມິສ)

ສື່ຕ່າງໆ

ການບໍລິການທາງດ້ານພູມອາກາດໃຫ້ແກ່ຊາວກະສິກອນໃນການຕັດສິນໃຈວັນຕໍ່ວັນຢູ່ໃນ ສປປ ລາວ

ວິທີການສ້າງລາຍໄດ້ຂອງຊາວກະສິກອນລາວຈາກຊີວະນາໆພັນທາງການກະເສດຢູ່ທົ່ງນາ