ໂຄງການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ລະບົບຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ແລະ ການຕິດຕາມສະພາບອຸຕຸກະເສດ (ຊາມິສ)

ອຸປະກອນການຝຶກອົບຮົມ

ArcGIS  Training Manual

2020

ໂຄງການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ລະບົບການຕິດຕາມແລະຂໍ້ມູນຂ່າວສານດ້ານດິນຟ້າອາກາດ (SAMIS) ເພື່ອປັບປຸງການປັບຕົວເຂົ້າກັບການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດແລະຄໍ້າປະກັນສະບຽງອາຫານໃນ ສປປລາວ ໄດ້ຈັດການຝຶກອົບຮົມກ່ຽວກັບ GIS ຂັ້ນພື້ນຖານ ແລະ ຂັ້ນສູງໃຫ້ແກ່ພະນັກງານຂອງກົມອຸຕຸນິຍົມ ແລະ ອຸທົກກະສາດ ຂອງ ກຊສ, ແລະ ກົມຄຸ້ມຄອງແລະພັດທະນາທີ່ດິນກະສິກໍາຂອງ ກປມ ໃນ ສປປລາວ. ເອກະສານສະບັບນີ້ປະກອບມີອຸປະກອນການຝຶກອົບຮົມ ທີ່ກະກຽມໂດຍເຕັກໂນໂລຢີສະຖາບັນອາຊີ AIT.