المعاهدة الدولية بشأن الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة

BSF Project - Fifth Cycle

La diversité des cultures: une opportunité pour les populations vulnérables à la crise sécuritaire et aux changements climatiques au Sahel
Crops
Region: Africa
Target Countries: Burkina Faso, Niger
Implementing institution: Alliance of Bioversity International and the International Center for Tropical Agriculture (CIAT)

Share this page