المعاهدة الدولية بشأن الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة
Algeria

National Focal Point

Mr Salah CHOUAKI
Chercheur et Spécialiste en resssources phytogénétiques
Institut National de la Recherche Agronomique d'Algérie (INRA)

Algeria
Phone Number: 00 213771372651
Email Address: [email protected]
Region: Africa
Date of communication: 29/02/2024
Ms Naima BOURAS
Sous directrice de l’agriculture biologique et de la labellisation
Point focal suppléant

Algeria
Phone Number: 00 213559517441
Email Address: [email protected]
Region: Africa
Date of communication: 29/02/2024
FAO REGION: Africa
INCOME: Lower middle income
DEVELOPMENT: Developing
CONTRACTING PARTY: Yes
MEMBERSHIP: ACCESSION
SIGNATURE DATE:
RATIFICATION DATE:
ACCEPTANCE DATE:
ACCESSION DATE: 13/12/2002
APPROVAL DATE:
ENTRY INTO FORCE: 29/06/2004

BSF Project

لم يتم العثور على سجلات.

National Report on Implementation

لم يتم العثور على سجلات.

Share this page