المعاهدة الدولية بشأن الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة
Eritrea

National Focal Point

Mr Amanuel MAHDERE
Director Genetic Resources Division
National Agricultural Research Institute

P.O. Box 6170
Asmara - Eritrea
Phone Number: 291 1 7180770
Email Address: [email protected]
Region: Africa
Date of communication: 14/12/2017
FAO REGION: Africa
INCOME: Low income
DEVELOPMENT: Developing
CONTRACTING PARTY: Yes
MEMBERSHIP: SIGNATURE
SIGNATURE DATE: 10/06/2002
BY: RATIFICATION
RATIFICATION DATE: 10/06/2002
ACCEPTANCE DATE:
ACCESSION DATE:
APPROVAL DATE:
ENTRY INTO FORCE: 29/06/2004

BSF Project

لم يتم العثور على سجلات.

National Report on Implementation

لم يتم العثور على سجلات.

Share this page